Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Болести и неприятели по КАРТОФИТЕ през май – Бюлетин РЗ 8 /2018.

Топлоto  и сухо време през последните десетина  дни позволи масово в планинските райони да се  засадят и да продължава засаждането на късните картофи.

 

Плевели  и хербициди за  борба с тях

 

Посевите с картофи се заплевеляват силно още в периода на поникването им и непосредствено след него, когато плевелите изпреварват културното растение. Ранното заплевеляване намалява чувствително добивите, а късното наред с това създава сериозни проблеми при прибиране на реколтата.

В полските райони в посевите на картофите преобладават следните плевели:

 • от едногодишните плевели – ранно пролетни – полски синап, фасулче;
 • късно пролетни – обикновен щир, видове кощрява и лобода, кокошо просо, лападаволистно пипериче, черно куче грозде, бръшлянолистно великденче, звездица, стъблеобхватна мъртва коприва;
 • зимно-пролетните  – дива ряпа, подрумче и др.

В планинските райони в посевите на картофите са разпространени главно  следните плевели:

 • полски синап, дива ряпа, бяла лобода, обикновен щир, петниста бударица, полско подрумче, синя метличина и др. Повечето от площите са заплевелени и с паламида, млечок, повитица и троскот.

От агротехническите мероприятия важно значение има сеитбообръщението. Най-добри предшественици за картофите са ранните култури – пшеница, ечемик, грах, фасул и др., които дават възможност за навременна и качествена основна обработка на почвата и особено ранна дълбока оран.

Когато степента на заплевеляване с многодишни кореновоиздънкови /коренищни плевели е много висока вариантите са:

 • в условията на сухо лято – методът на изсушаване  на подземните органи и методът на изтощаване при кореновоиздънковите  ИЛИ третиране на площите с тотални хербициди преди дълбоката  оран.

Борбата се води през лятно-есенния период ( обикновено през август, съчетана с допълнителните лятно-есенни обработки за унищожаване на плевелите, поникнали след дълбоката оран).

Предсеитбена обработка на почвата.

Механичната  борба с плевелите през вегетацията  се свежда до едновременно окопаване и загърляне.

Дълбокото  засаждане на клубените и високата им  регенеративна способност позволяват при културата да се използват голям брой почвени хербициди.

Почвените  хербициди се внасят 25-30 дни след засаждането на картофите.

Плевелите поникнали през вегетацията се унищожават главно с метрибузин, бентазон, квизалофоп-П-етил, клетодим, феноксапроп-П-етил, флузилафоп-П-бутил  като задължително се спазват правилата  на приложение на хербицидите и ограниченията във фенофазите на развитие.

При успешно химично унищожаване на плевелите  вегетационни обработки до загърлянето на картофите  не се извършва. Само при силно уплътняващи се почви при много влажна пролет се налага едно механизирано междуредово окопаване  за улесняване на загърлянето.

 

Регистрирани ПРЗ за борба с плевелите:

Активни вещества Търговско име на ПРЗ ДОЗА

мл / г /дка

време на приложение

Категория на употреба и карантинен срок
Метобромурон АКАМОС 500 срещу широколистни и едногодишни житни плевели 400 мл

във ВВСН 00-09 еднократно

П 2

карантинен срок –

Пропаквизафоп АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, и балур След ВВСН 11 първи разтворени листа на главното стъбло – еднократно за едногод.житни 75-120мл за многогод. житни 150 мл за балур 100-150 мл П 2 карантинен срок – 40 дни
Пендиметалин + кломазон АЛКАНС СИНК ТЕК срещу едногодишни широколистни и житни плевели

Да не се ползва при картофи за семепроизводство

250 мл във ВВСН 00-10 от засаждане до първи листенца нарастват П 2

карантинен срок –

Просулфокарб+ метрибузин АРКАДА 880 ЕК срещу едногодишни житни и широколистни и плевели 400-500 мл във ВВСН 00-10 от засаждане преди поникване до 5 см височина на стъблото НП

карантинен срок –

Пендиметалин + кломазон БИСМАРК КС срещу едногодишни житни широколистни и плевели 150-200 мл във ВВСН 00-10 преди поникване до загърляне П 2

карантинен срок –

Метрибузин БУЗИН срещу широколистни и някои житни плевели 75 г след сеитба преди поникване П 2

карантинен срок –

s-Метолахлор ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК ТЕНДЕР ЕК срещу едногодишни житни и балур, и някои широколистни плевели 150 мл след сеитба преди поникване НП
Метрибузин ЕКЛИПС 70 ВДГ срещу едногодишни житни и широколистни плевели 25-40 мл във ВВСН 00-10 преди поникване 25-30 мл след ВВСН 10 първите листенца започват да нарастват П 2

карантинен срок –

ЗЕНКОР 70 ВГ срещу едногодишни широколистни плевели

Краен срок за предлагане на пазара 31.05.2018 г. и краен срок за употреба 31.05.2019 г.

70-80 г след сеитба преди поникване НП
ЗЕНКОР 600 СК срещу едногодишни широколистни и житни плевели

.

75-90 мл във ВВСН 00-08 след сеитба до 3-4 дни преди поникване

45-60 мл във ВВСН 09-15 стъблата са на повърхността до 5-10 см височина на растенията

П 2

карантинен срок – 60 дни

Пропаквизафоп ЗЕТРОЛА 100 ЕК срещу едногодишни и многогодишни житни плевели и за балур След ВВСН 11 първи разтворени листа на главното стъбло – еднократно за едногод.житни 75-120мл за многогод. житни 150 мл за балур 100-150 мл П 2 карантинен срок – 40 дни
Пендиметалин ИНДИПЕН срещу едногодишни житни и широколистни плевели 300-500 мл след сеитба преди поникване П 2 карантинен срок –
Квизалофоп-П-етил ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, и балур 150 мл за едногод.житни 200 мл за многогод. житни и балур НП
Пендиметалин ОРДАГО СК срещу едногодишни житни и широколистни плевели 400-600 мл след сеитба преди поникване П 2 карантинен срок –
ПЕНДИГАН 330 ЕК срещу едногодишни житни и широколистни плевели 300-500 мл след сеитба преди поникване НП карантинен срок –
ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ АКТИВУС срещу едногодишни житни и широколистни плевели 530 мл след сеитба преди поникване П 2 карантинен срок –
ПРОЛ АКВА срещу едногодишни житни и широколистни плевели 350 мл след сеитба преди поникване П 2 карантинен срок –
Метобромурон ПРОМАН СОЛЕТО срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели 400 мл във ВВСН 00-09 сухи семена до стъблата излизат на почвената повърхност еднократно П 2

карантинен срок –

Кломазон СИРТАКИ срещу едногодишни житни и широколистни плевели 25-30 мл във ВВСН 01-08 начало на покълване до стъблата нарастват към почвената повърхност еднократно П 2 карантинен срок –
Клетодим СЕЛЕКТ 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, и балур 80 мл за едногод.житни 160 мл за многогод. житни и балур във фаза 3-5 лист на плевелите НП
СЕЛЕКТ 240 ЕК 40 мл за едногод.житни 80 мл за многогод. житни и балур във фаза 3-5 лист на плевелите НП
Пендиметалин СТОМП АКВА срещу едногодишни житни и широколистни плевели 350 мл след сеитба преди поникване П 2 карантинен срок –
СТОМП НОВ 330 ЕК срещу едногодишни житни и широколистни плевели 400-500 мл след сеитба преди поникване НП карантинен срок –
Квизалофоп-П-етил ТАРГА СУПЕР 5 ЕК АЧИБА 5 ЕК срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, и балур 150 мл за едногод.житни 250-300 мл за многогод. житни и балур във фаза 3-5 лист на плевелите НП карантинен срок – 60 дни
УИШ ТОП срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, и балур 83-125 мл във ВВСН 12-39 разтворен 2 лист на главното стъбло до 90% се покриват листата в реда П 2 карантинен срок – 56 дни
Диметенамид – П ФРОНТИЕР СУПЕР СПЕКТРУМ срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели 80-140 мл след сеитба преди поникване НП карантинен срок –
Флуазифоп – П- бутил ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, и балур 90 мл за едногод.житни 130 мл за многогод. житни и балур във фаза 3-5 лист на плевелите НП карантинен срок – 90 дни
Аклонифен ЧЕЛИНДЖ 600 СК срещу едногодишни житни и широколистни плевели 400 мл след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 П 2 карантинен срок –

 

Телени червеи

 

С цел да се ограничат загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) на територията на страната за поредна година е отпусната „ Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от от сем. Телени червеи (Elateridae)”.

 

Мероприятия за контрол на телените червеи

Прилагане на ПРЗ, разрешени според Националната програма при достигнат ПИВ, установен чрез:

 

 • почвени разкопки – (през септември-октомври) с размери 1m/1m; 50cm/50cm или 25cm/25cm, на дълбочина 30-35cm
 • триъгълни житни примамки – извършват се в края на септември до 5 октомври. В ъглите на скован от летви равностранен триъгълник със страни 66 cm, на дълбочина 5-6 cm се засяват 30-50 g семена от пшеница (една супена лъжица). Поникналите семена отделят CO2, който привлича телените червеи.

 

ПИВ преди засаждане и през вегетацията 4-6 бр./m2

 

Активни вещества Търговско име на ПРЗ ДОЗА

мл / кг /

дка

Категория на употреба
Оксамил ВИДЕЙТ 10 Г 2 кг П1
Ламбда цихалотрин ЕРКОЛЕ ГР 1-1,5 кг НП
Етопрофос МОКАП ПЛЮС ГР 4 кг П1
Етопрофос МОКАП 10 Г 4 кг П1
Имидаклоприд+пенсикурон МОНСЕРЕН Г ФС

1,5 л/ ха при сеитбена норма 2,5 т/ха

60 мл/ 100 кг семена П1
Beauveria bassiana НАТУРАЛИС 100-200 мл до 2 приложения с интервал 7-14 дни чрез поливане на почвата около растенията при засаждане и/или окопаване П2
Фостиазат НЕМАТОРИН Г 2 кг П2
Клотианидин САНТАНА 0,7 Г 1 кг П2
Ламбда цихалотрин ТРИКА ЕКСПЕРТ 1-1,5 кг НП

 

Срокове, които трябва да помните:

 

 • ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за участие от 20 март -15 май 2018 г. в офисите на ОД на ДФЗ

 

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ до 31.05.2018 г.

Колорадски бръмбар

 

При поникналите вече картофи неприятелят е разпространен в страната във висока плътност, като освен картофите напада силно и патладжана. Развива 2 до 3 поколения годишно в зависимост от надморската височина. Вредят възрастните насекоми и ларвите, като се хранят с листата на растенията, а при масово нападение ги обезлистват напълно.

Химичната борба започва при достигане на следните ПИВ:

 • 10% заселени гнезда при поникване до 10-15 см височина на растенията;
 • 5 бр. възрастни на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;
 • 10 бр. яйчни купчинки на 10 растения при 15-25 см височина на растенията;
 • 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията.

Регистрирани ПРЗ за борба с колорадски бръмбар по картофи:

Активни веществи Търговско име на ПРЗ ДОЗА

мл / г /дка

Категория на употреба
Тиаметоксам АКТАРА 25 ВГ 6 г П 2
Метафлумизон АЛВЕРДЕ 240 СК 20 мл НП
Бета – цифлутрин ДУКАТ 25 ЕК 30 мл П 2
Ламбда- цихалотрин КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС 15 мл П 2
Ламбда-цихалотрин + тиаметоксам ЕФОРИЯ 045 ЗК 75 мл П 2
Тиаклоприд + делтаметрин ПРОТЕУС 110 ОД 45 мл П 2
Спинозад СИНЕИС 480 СК 5 мл НП
Фосмет ИМИДАН 50 ВГ 100 г П 2
Алфа-циперметрин МАГЕОС 8 г П 2

За избягване на устойчивост срещу използваните инсектициди е необходимо да се редуват такива с различни активни вещества !

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Разрешение / Удостоверение за търговия с ПРЗ!

 

* – продукт за растителна защита, от І-ва професионална категория на употреба.

Забележка: Третирането с продукти за растителна защита от І-ва професионална категория на употреба се извършва под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.

 

В държавен вестник бр. 70 от 09.09.2016 г. е обнародвана Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Съгласно Наредбата,

Чл.4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция със:

 1. НАЗЕМНА ТЕХНИКА – ОТ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ ДО 10,00 Ч. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН;
 2. АВИАЦИОННА ТЕХНИКА – ОТ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ ДО 10,00 ЧАСА.

Чл.8. (1) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

 1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
 2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение №1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(2) Кметовете по ал.1, т.2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

Чл.11. (1) Третирането на площите , посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – чрез въздушно пръскане.

(2) Възложителят на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомява кмета на населеното място и кметовете на граничещите населени места за приключване на третирането.

(3) Кметовете по ал.2 обявяват приключилото третиране по реда на чл.8, ал.2.