Phoma uvicola" />

Растителна защита

Всички новообразувани части на лозата в активен растеж са чувствителни на нападе­ние от гъбата Phoma uvicola (по нови данни Phyllosticta ampelicida). Симптомите на болестта черно гниене по лоза - Phoma uvicola по листа­та представляват кремаво оцветени петна с размер 2-10 мм. Впоследствие листните пет­на стават червеникаво-кафяви , ограничени от тесни ивици тъмнокафява тъкан.

Повре­дите по дръжките на листата и гроздовете са дребни потъмняващи вдлъбнатини, които по-късно почерняват. По младите леторасти се образуват черни язви (рани). Белезникави точици са индикатори за заразявания на зър­ната; по-късно те се обграждат от червеникаво-кафяви пръстени. Зърната тогава стават синкаво-черни и се мумифицират. По напад­натите листа и зърна болестта черно гниене по лоза - Phoma uvicola образува сравнително едри пикнидии. Върху листата те са разположени като пръстен в перифер­ната по-тъмна зона на петната, а върху пет­ната по зърната са подредени в концентрич­ни кръгове.

Съвършената форма на гъбата (Guignardia bidwellii) не е установена у нас. Патогенът зимува като пикнидии при нашите условия. За покълнването на пикнидиоспорите е необхо­дима капка вода.

Благоприятни условия за развитие на болестта черно гниене по лоза - Phoma uvicola са дъждовното време и високата тем­пература.

Борба с болестта черно гниене по лоза - Phoma uvicola

Третирания с фунгициди през пролетта не се налагат в лозя, където не е установена за­раза или пък в предходната година са били установени само заразявания по листата. Обаче лозя със заразявания по зърната, уста­новени в предходната година, или намиращи се в близост до пустеещи лозя, се смятат за застрашени.

Чувствителността на зърната към заразя­ване с болестта черно гниене по лоза - Phoma uvicola е най-висока в периода от формирането им до затварянето на гроздовете. Третирани­ята трябва да бъдат проведени в периода между цъфтежа и затварянето на гроздовете. Прилаганите у нас продукти за растителна защита за борба срещу болестите мана и оидиум са ефикасни и за контрол на болестта черно гниене по лоза - Phoma uvicola, поради което не се провеждат специ­ални третирания за борба с това заболяване.