Растителна защита

Описание на неприятеля и болестта

Thrips tabaci ежегодно се появява масово и причинява сериозни загуби на тютюнопроиз­водството. Насекомото развива 9-10 поколе­ния годишно. Зимува като възрастно и по изключение като ларва в растителни остатъ­ци, плевелни растения, в почвата и други за­щитени места.

Пролетната му миграция за­почва обикновено през март първоначално върху плевелната растителност, а впоследствие и по разсада и тютюна на полето. Възрастните трипси и ларвите се хранят, като смучат сок главно около жилите (нерватурата) на листата.

Щетите, които насеко­мото нанася на тютюн, са:

- преки - при храненето си предизвиква образуването на т.нар. бяла жила по листата, което ги прави негодни;

- косвени - основен преносител е на виру­са на пръстеновидната некроза - TSWV.

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) - има го­лямо икономическо значение за тютюна. Симптомите на болестта Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) варират значител­но и зависят от типа тютюн, развитието на растенията, микроклимата и други фактори. Локалната реакция се характеризира с поява на некротични пръстени, петна, чертички, дъгички и други прошарвания по долните листа на тютюна. Системната реакция се проявява по връхните, растящи листа,чиято повърхност се покрива с некротични пръстенчета и други прошарвания. Развитието им се забавя и се явява характерно нагърчване. Понякога заболяват само листата, разположени от едната страна на растенията до вър­ха. Тогава самият връх се изкривява на една страна.

Борбата се води с агротехнически и хи­мични средства основно срещу преносителя на вируса - тютюневия трипс, като се започ­не от лехите до прибиране продукцията от полето и разораване на площите. Агротехни­ческите мерки се изразяват в поддържане на разсадопроизводителните площи чисти от плевелна растителност. Пространствена изо­лация на разсадопроизводителните площи от площи с други култури от семейство Карто- фови и Кремови. Ежедневни прегледи на раз­сада за поява на трипс или признаци на боле­стта. Редовни почвени обработки на тютю- нопроизводителните площи. Спазване на по­не двегодишно сеитбообръщение. Напояване на тютюна чрез дъждуване където е възможно.

Значение имат прегледите за поява на трипс по тютюна, определянето количество­то на презимувалите вирофорни трипсове и определянето плътността на трипса. Радикално средство за борба е създаване­то на устойчиви сортове, каквито вече има създадени и се отглеждат в някои страни. Срещу вектора-преносител на болестта може да се води успешна биологична борба чрез използване на някои биоинсектициди и ентомофаги.

На най-рано разсадените тютюни се орга­низират периодични наблюдения за открива­не на трипс и пръстеновидна некроза, което дава възможност за краткосрочна прогноза на същите.

Първите третирания срещу трипса на по­лето се извършват върху плевелната расти­телност около площите, определени за разсаждане. Следващите третирания се извъ­ршват на разсадения тютюн при откриване на жив трипс в относителна плътност по-ви­сока от 5 %. При наличие на болни от некро­за растения не се допуска жив трипс в тютю­невите площи. Интервалите между отделни­те третирания се определят конкретно за всеки блок в зависимост от плътността на неприятеля, заразата от бронзовост, еколо­гичните условия и продължителността на предпазно действие на прилагания инсекти­цид.

Активни вещества за борба с Thrips tabaci са - Тербуфос, ацефат, карбосулфан, ацетамиприд, имидаклоприд, метомил, фентоат, хлорпирифосетил + циперметрин, фипронил, алфациперметрин, цистранс-циперметрин, делтаметрин , фенитротион, пиримифос-метил, есфенвалерат, ламбда цихалотрин, абамектин.

Мерки за контрол на вредителя: За мониторинг да се използват сини лепливи уловки, които в по-голям брой редуцират плътността на неприятелите.

Разрешени продукти за растителна защита: Срещу трипсове: ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 30 мл/дка, КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/НИНДЖА/ФОРЦА – 42-80 г/дка, МЕТЕОР – 60-70 мл/100 л вода, НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка. Срещу калифорнийски трипс: ФЮРИ 10 ЕК – 0,015%; СИНЕИС 480 СК – 10-25 мл/дка.