Растителна защита

Складови неприятели - тютюнев бръм­бар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia ellutella)

Тютюневият бръмбар (Lasioderma serricorne) е най-опасният неприятел на изсушения тютюн и цигарите в складовете. Възрастното насекомо е продъл­говат бръмбар с кафяв цвят с дължина 3 мм. У нас развива три поколения и зимува като ларва в нападнатите тютюни. Вредят бръм­барите и ларвите. Основните щети нанасят ларвите, като прегризват галерии в елпезетата или нагризват големи участъци от листа­та в пасталите. В цигарите и пурите ларвата прогризва кръгли отвори в обвивката. Пов­редените цигари са замърсени с извержения на ларвата и са негодни за пушене.

Тютюневият молец (Ephestia ellutella) се среща много по-често от тютюневия бръмбар. Възрастното е сивокафява пеперуда. Развива три поколения годишно и зимува като гъсеница по пукнати­ните в складовете. Вредата от молеца (Ephestia ellutella) се из­разява в повредите, които причинява ларвата му върху тютюневите листа. Ларвите прег­ризват листата в неправилна форма подобно на дантела и ги замърсяват с изпражненията си, които натрупват на купчини. Молецът на­пада и тютюневите изделия. Повредите от тютюневия молец (Ephestia ellutella) могат да бъдат толкова големи, че да опорочат цели партиди в коли­чествено и качествено отношение.

Борба със складовите неприятели - тютюнев бръм­бар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia ellutella)

От предпазните мерки по-съществени са:

- Освобождаване по възможност изцяло на складовите помещения от всички стари тютюни преди внасянето на новите;

- Поддържане на складовете винаги чис­ти от отпадъци и редовното им проветрява­не;

- Обеззаразяване и дезинфекциране на помещенията;

- Внимателен преглед на постъпилите нови тютюни в складовете и при нужда де­зинфекцирането им.

Пряката борба с тютюневия молец се во­ди по различни начини и различни средства:

- Обгазяване на помещенията;

- Аерозолен метод за борба;

- феромонови или светоуловки.

Активни вещества за борба със складовите неприятели - тютюнев бръм­бар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia ellutella)

Фенитротион, пиримифос метил , алуми­ниев фосфит, магнезиев фосфид, алуминиев фосфид

Лазиодерма трап (феромонова уловка) - за тютюнев бръмбар;

Делта трап (феромонова уловка) - за тютюнев молец.