Растителна защита

Картофена мана по доматите - Phytophtora infestansКартофена мана по доматите - Phytophthora infestans е най-вредоносната болест по надземните части на доматите. За­боляването се разпространява силно през години с хладно и влажно време. Петната по листата са воднистозелени, често започват от периферията, нарастват и обхващат по го­лямата част от петурата. Нападнатите листа прегарят и изсъхват. По зелените плодове се наблюдават кафяви петна с твърда, сбръчка­на повърхност. Гъбата се запазва в заразени­те картофени клубени, по растителните ос­татъци и в оранжериите при целогодишното отглеждане на доматите.

Борба с болестта картофена мана по доматите - Phytophthora infestans

Унищожаване на растителните остатъци от домати и картофи. Пространствена изо­лация между двата гостоприемника и оран­жериите. Борбата с болестта картофена мана по доматите - Phytophthora infestans трябва да се извежда по сигнал от регионалните служби по расти­телна защита. Системата за прогноза се ос­новава на връзката между температурата, относителната влажност на въздуха и коли­чеството на валежите. Предпазните сред­ства са ефективни 7-8 дни. фунгицидите с проникващо действие могат да бъдат изпо­лзвани до 2 дни след заразяването, така че комбинацията проникващ + предпазен продукт може да бъде използвана, ако не е било извършено редовно предпазно трети­ране. Поради наличие на чувствителни към системните фунгициди раси на Phytophthora infestans те са подходящи, когато растенията не могат да бъдат предпазени по друг на­чин.

Поради риска от поява на устойчивост към болестта картофена мана по доматите - Phytophthora infestans и поради това, че те са по-скъпи, желателно е да се намали броят на прилага­нето им. Те могат да се използват само в най-критичните моменти. Да се засаждат сортове, които са слабо чувствителни към болестта картофена мана по доматите - Phytophtora infestans.

Активни вещества за борба с болестта картофена мана по доматите - Phytophthora infestans

Алуминиев фозетил, манкоцеб, мефеноксам, меден оксихлорид, цинеб, фенамидон, азоксистробин, симоксанил, хлороталонил, фамоксадон, меден хидроокис , фенамидон, металаксил,пропамокар хидрохлорид, диметомор.