тор-за-торене.html" itemprop="url"> Избор на тор за торене

Всичко за правилното хранене на растенията.

Избор на тор за торене

Асортиментът от азотни торове, който пазарът предлага не е голям. 60-70 % от торовия азот се внася под формата на амониев нитрат

(селитра).
- Амониевият нитрат (34% N) е универсално приложим азотен тор. Съществен недостатък при него е измиването на нитрати по профила под коренообитаемия слой или отмиване с повърхностните отточни води при ранно зимно торене. Реална е и опасността на загуби чрез денитрификация при условия на пролетно почвено преовлажняване. Амониевият нитрат е незаменим за по-късно подхранване на есенните посеви при условия на повишени температури и просъхваща почвена повърхност.
- С подобни хизични и химични качества е САС – стабилизирана амониева селитра. Тя представлява амониево-нитратен тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор, съдържащ азот в две форми: амониева и нитратна. Съдържа 31,5% общ азот и 4% Р2О5.
- Третият най-разпространен азотен тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор е карбамидът със съдържание на общ азот 46%. Той има предимство при условия, които благоприятстват измиването на нитрати: ранно зимно торене върху замръзнала почва, торене на наклонени терени , близки подпочвени води и при преовлажняване. Основна опасност са възможните загуби чрез излитане на амоняк при повърхностно торене на просъхваща повърхност и повишени температури.
- Течният тор КАС (UAN 28-32 %N) има предимство с възможността за по-производително и по-равномерното разпределение при използване на специализирана техника, каквато засега липсва. Не бива да се използва директно за подхранване върху листата на посевите, тъй като има опасност от фитотоксичност и изгаряне. Трябва да се използва за предсеитбено торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене със своевременно инкорпориране в почвата.
- Амониевият сулфат (20% N) се произвежда в малки количества като страничен продукт. Не бива да се използва на почви със силно кисела реакция.
- Калциево-амониев нитрат (КАН, 25-28% N). Това е най-разпространения азотен тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор в повечето страни от Европейския съюз и вероятно вече се внася и у нас. Има характеристиката на амониевата селитра, с предимството, че не вкиселява почвата и може да се използва с предпочитание при почви с токсична кисела реакция.
Предпочитанието към една или друга форма на азотните торове се определя от конкретните условия – сезон, вид почви,запасеност, вид и фаза на растенията и др. Конюнктурните условия, като наличност, цена и др., не са критерий за определяне вида на азотния тор.