Торене на земеделските култури.Органични торове и торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене с тях.


Органичните торове, увеличавайки запаса на почвата с органично вещество, подобряват буферността, физичните и агрохимичните свойства на почвата. Особено ценно тяхно качество е, че органичните вещества, които се съдържат в тях, поради бавното си минерализиране постепенно се превръщат в достъпна за растенията форма и по този начин растенията получават непрекъснато през вегетацията си необходимата храна.

От органичните торове основно значение у нас има оборският тор (твърд и течен), но се използват още птичият тор, отпадъчните води и зеленото торене.

Оборски тор

Оборският тор съдържа всички необходими за растенията хранителни вещества. Една част от тях са в усвоима форма, а други се усвояват постепенно след минерализиране на органичното вещество. Пресният оборски тор представлява смес от изпражненията и урината на животните и от постелята. Затова съставът и количеството на оборския тор зависят от вида и възрастта на животните, от които той е получен, от количеството и качеството на фуража и на постелята, от начина на съхраняване на тора и т.н. Пресният оборски тор не се използва за торене, понеже органичното вещество е в неусвоима за растенията форма и съдържа кълняеми плевелни семена. В практиката оборският тор се използва най-често след съхраняването му в торища или на правилни купчини на полето в продължение на 4-9 месеца и превръщането му в полуразложен оборски тор.

Извозването на тора до блока и разхвърлянето му по повърхността на почвата се извършват с тороразхвърлящо ремарке. Той се заорава веднага след разхвърлянето му, за да не се губи намиращият се в него азот. Средната норма на торене с оборски тор при полските култури е 2-3 т на декар, а при зеленчуковите - 4-6 т.

Течен оборски тор (торова течност)

Течният оборски тор се състои от урината на животните, от течността, която се получава при разлагането на тора в торището, и от водата, която се използва за измиване на обора. Торовата течност съдържа азот и калий в лесно разтворима форма. За да не излита амонякът, изваждането и извозването на торовата течност стават с цистерни, а внасянето - със специални устройства към цистерната, които заравят течността в почвата на 7-8 см дълбочина. Внася се както предсеитбено, така и за подхранване, като предварително се разрежда с вода в съотношение 1:3-4. От разредения разтвор се внасят по 500-1000 л на декар.

Отпадъчни води

Отпадъчните води биват промишлени, когато се получават от промишлените предприятия, и битови, когато се получават от канализационните води край големите населени места. Отпадъчните води от промишлените предприятия (около 90% от общото количество) са основните замърсители на водата в реките и в другите басейни. Те са богати с усвоими хранителни вещества (главно на азот) и в селското стопанство се използват след пречистване едновременно за напояване и за торене.

Птичи тор

Птичият тор съдържа около 3 пъти повече азот и калий и 4 пъти повече фосфор от говеждия оборски тор, и то в лесно усвоима форма. Използва се за подхранване при норма 50-100 кг на декар в сухо състояние или предварително разтворен в 10- 15 части вода. Птичият тор трябва да се съхранява отделно от другите органични торове в сухи помещения или под навес.

Зелено торене

Зеленото торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене представлява заораване на свежа растителна маса. Препоръчва се главно на бедни песъчливи почви, на наклонени места, където трудно се извозва оборски тор, и за борба с ерозията. Подходящи за зелено торене са растенията с къс вегетационен период, невзискателни към почвата, образуващи голямо количество бързо разлагаща се зелена маса. Обикновено се използват бобови култури - грах , фий, лупина. Засяват се през лятото като втори култури и се заорават през есента или се засяват през есента като зимни предкултури и се заорават през пролетта 2-3 седмици преди сеитбата на основната култура. Особено подходящо е зеленото торене на наклонени площи, където се отглежда ориенталски тютюн, още повече че разсаждането на тютюна става в края на май. По този начин почвата се предпазва от ерозия през пролетта. За да се улесни заораването на зелената маса, особено при образуване на голяма зелена маса, растенията най-напред се повалят с валяк, след което се нарязват с дискови оръдия и се заорават с обикновен плуг на дълбочина най-малко 20-22 см.