Говедовъдство

Възможно ли е да се предизвика близнене при кравите?

Целесъобразно ли и може ли е да се предизвика близнене при кравите?

При кравите близненето като биологично явление е слабо проявено, но може да се предизвика, чрез селекция, хормонално стимулиране и напоследък чрез трансплантация на оплодени клетки във фаза на делене (зигота). Най-често близнят черношарените крави-до 4,2%, и най-рядко породите за месо-до 2%. Най-висок процент близнене при кравите е наблюдаван при крави на 8-ото или 9-ото отелване. Установено е също, че близненето се предава предимно по майчина линия. При породите за мляко близнене при кравите не е особено желано, понеже причинява намаляваме на млечността и затруднения при отелването. За хормонално стимулиране на близненето се използува най-често СЖК (серум, получен от кръвта на бременни кобили между 45-ия и 90-ия ден от бременността им). Според опита у нас най-ефективна е дозата от 2000 до 4000 МЕ (международни единици) на животно, или по 4-5 МЕ на 1 кг маса в зависимост от хормоналното съдържание на СЖК.

Прочети още...

Осеменяване на кравите по време на разгоненост

Колко пъти се осеменяват кравите през време на разгонеността?

Биологически и икономически най-целесъобразно е кравите да се осеменяват еднократно през времето на разгонеността им, но при условие, че стопанинът има възможност да определи най-подходящия момент за осеменяването, чрез наблюдения, изследване или покриване от бик пробник.

Прочети още...

Кои са признаците на разгонена крава?

Какви признаци показва разгонената крава?

Признаците на разгоненост са изразени най-ясно, когато на животните е осигурено движение или ежедневна разходка по 1-2 часа дневно. Привързано отглеждане стопанинът трябва да прояви по-голяма наблюдателност и повече грижи, за да долови признаците на разгоненост - безпокойство, намаляване на апетита и на млечната секреция, появяване на изтечения от половите органи и др. Сега се използуват няколко начина за откриване на разгонените животни: наблюдение, използуване на бици пробници или на специална апаратура. Най-точен е методът на наблюдението.

Прочети още...

Кога и как се заплождат юниците?

Кога трябва да се заплождат юниците?

pregnant-cow-1Юниците се заплождат, когато достигнат т. нар. развъдна възраст (16-18 месеца) и маса 320-370 кг. За да се получи тази маса, средният дневен прираст на разплодните телeта до отбиването им трябва да бъде 650-700 г. и 450-500 г. от 12-месечна възраст до заплождането им.

Кои са факторите, осигуряващи настъпването на половата зрелост при юниците?

При нормално хранене и отглеждане раз­въдната зрелост настъпва между 16-ия и 18-ия месец. Движението и слънчевото облъчване усилват секрецията на половите хормони, стимулират функцията на яйчниците и спо­магат за появяването на полов цикъл. При пълноценно хранене половата зрелост може да настъпи на 8-10-месечна възраст, а при недостатъчно и непълноценно хранене може да се забави до 16-20-месечна възраст.

Как трябва да се заплождат юниците - чрез изкуствено или чрез естествено осеменяване?

За да се използуват наследствените качества на биците от станциите за изкуствено осеме­няване за висока млечн {readmore} sp; продуктивност, предпочита се изкуственото осеменяване. За предпазване от затруднения при отелването е необходимо да се избират бици с по-малка маса, а при използването на неодобрени от ветеринарно-зоотехническите органи бици съ­ществува опасност от заразяване на юници­те с инфекции на половите органи водещи към безплодие.

ШАП по селскостопанските животни (Aphtae epizooticae)

Полезна информация за говедата.ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae). Шапът е най-силно заразната болест по животните, като се разпространява бързо и

Прочети още...