Полезна информация за овцете.Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно. Организирането и провеждането осеменителна (случната) кампания на

овцете е много отговорна работа. Ето защо е необходимо най-малко 1 месец преди започването да се провежда съответна подготовка. Тя се състои в следното:

преценка на телесното състояние на животните; набелязване на овцете, които ще се бракуват; организиране на специално хранене на кочовете и овцете; преглеждане на кочовете от ветеринарни лекари; приучване на младите кочлета да дават сперма; вземане 3-4 пъти на сперма от кочовете за преценка на годността й; 8-10 дни преди началото на кампанията в стадата започва пускането на кочове пробници, за да се установи дали има размърляни животни и да се предизвика възбуждане на овцете; всеки коч, особено по-малко активните, се пуска да покрие по 1-2 овце, за да се възбудят рефлексите им.

В равнинните райони при тънкорунните овце осеменителната кампания започва по-рано - в началото на юли, а в полупланинските и планинските райони - по-късно.

По-рано преди започването на осеменителната кампания се преустановяваше доенето на овцете. Практиката доказва, че по време на кампанията овцете може да се доят, без това да се отразява на заплождането им, ако са в добро телесно състояние и са им осигурени паша и подхранване.

Овцете се осеменяват естествено и изкуствено.

Естественото осеменяване на овцете се провежда предимно в стоковите ферми. В началото на кампанията в стадата се пускат кочове, които покриват размърляните овце. Това е т.нар. произволна случка, при която кочовете се изтощават много бързо и се съкращава периодът на използването им като разплодници. Естественото осеменяване може да се прилага и в някои племенни ферми, които разполагат с високопродуктивни кочове. Там се организира пускане на коча от ръка.

В големите ферми най-подходящ за заплождане на овцете е методът на изкуствено осеменяване. на овцете

При изкуственото осеменяване на овцете половата дейност на кочовете може да се регулира правилно. На един коч се предвиждат 300-400 овце за период 45 дни. В рамките на един ден от един коч може да се вземе 3-4 пъти сперма.

При прилагане на изкуственото осеменяване много важен момент са откриването на размърляните овце и навременното им заплождане.