Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Условия за ползване на Агроконсултант - Социална агромрежа

Цялата информация, съставянето и подредбата на Agro-consultant.net, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на Agro-consultant.net; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда; и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.


Дефиниции.


Чл. 1. Използваните в настоящите Общи условия термини ще имат следното значение:

 • Agro-consultant.net е портал - виртуален информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за откриване на най-различна информация предимно в областта на селското стопанство.

 • Потребител е всяко лице, което ползува услугите на Agro-consultant.net, предвидени в настоящите Общи условия, независимо от това дали се е регистрирало като член на Agro-consultant.netили не.

 • Член на Agro-consultant.net e всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, oрганизация, учреждение, неперсонифицирано дружество, клон, търговско представителство или друг субект на данъчно облагане по смисъла на Данъчно процесуалния кодекс, който се е регистрирал чрез нарочна он-лайн форма като член на Agro-consultant.net и на който е присвоено потребителско име и парола.

 • Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия са: действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава: обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг протокол, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 • Ай Пи Адрес (IP адрес) означава уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Предмет


Чл. 2. Agro-consultant.net предоставя предвидените в настоящите Общи условия услуги при спазване и стриктно съобразяване от страна на потребителя с изискванията, посочени по-долу.


Описание на предоставяните от Agro-consultant.net услуги.


Чл. 3. Agro-consultant.net предоставя следните услуги:

 • поддържане на база данни със статии, даваща възможност на потребителя за откриване на информация и ресурси чрез търсене към съответните ресурси и информация;

 • други.

Приемане на Общите условия от потребителя.


Чл. 4. С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Agro-consultant.net, потребителят, независимо дали се е регистрирал като член на Agro-consultant.net или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет страницата на Agro-consultant.net и са достояние на всеки потребител.


Изменение на Общите условия.


Чл. 5. Agro-consultant.net си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време , чрез обновяване на този текст. Задължение на потребителите е да преглеждат този текст за промени.


Регистрация на потребител като член на Agro-consultant.net.


Чл. 6. Потребителят на услугите на Agro-consultant.net има право да се регистрира с потребителско име и парола като член на Agro-consultant.net след попълване на съответната он-лайн форма - заявление за регистрация. С регистрирането си като член на agro-consultant.net, потребителят получава пълен достъп до предлаганите от Agro-consultant.net услуги. При попълване заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си (за физическите лица), правния си статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Agro-consultant.net данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че потребителят предостави неверни данни, Agro-consultant.net има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя.


Потребителско име и парола.


Чл. 7. Потребителят, регистриран като член на Agro-consultant.net, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Agro-consultant.net за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


Права и задължения на потребителя.


Чл. 8. Всеки потребител, независимо дали е регистриран като член на Agro-consultant.net или не, се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на agro-consultant.net, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 • съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида;

 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на не навършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

 • чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове;

 • представляващи търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация.

Чл. 9. Всеки потребител, независимо дали е регистриран като член на agro-consultant.net, се задължава при ползване на услугите: Потребителят на услугите на Agro-consultant.net има право да се регистрира с потребителско име и парола като член в Agro-consultant.net след попълване на съответната он-лайн форма - заявление за регистрация. С регистрирането си като участник в Agro-consultant.net, потребителят получава достъп до предлаганите от Agro-consultant.net услуги. При попълване заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си (за физическите лица), правния си статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Agro-consultant.net данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че потребителят предостави неверни данни, Agro-consultant.net има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя. Вие ще бъдете отговорни също за използването на регистрацията ви, с или без ваше разрешение. Вие се съгласявате незабавно да уведомите компанията за всяко неупълномощено използване на вашата регистрация и парола.


Чл. 10. Всеки потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните от Agro-consultant.net услуги.


Чл. 11. Обновяване на информацията.
Agro-consultant.net позволява на участниците си да променят или поправят публикуваната от тях информация по всяко време.


Чл. 12. Поверителност на информацията.
Agro-consultant.net се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои клиенти. В тази връзка ще използваме всички свои усилия да запазим предоставената ни информация като поверителна и да се използва само за целите, описани в този текст. Уточнението се отнася за цялата информация събрана или предоставена в страницата на Agro-consultant.net


Права на Agro-consultant.net. Ограничаване отговорността на Agro-consultant.net.


Чл. 13. Agro-consultant.net няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. Agro-consultant.net няма задължението и обективната възможност да контролира, проверява, проследява или записва информацията, Интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, видео материалите, съобщенията и другите материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на agro-consultant.net, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.


Чл. 14. Agro-consultant.net има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на Agro-consultant.net или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Agro-consultant.net, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.


Чл. 15. Agro-consultant.net има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, Интернет страници, хипер връзки и ресурси, разположени от потребител на сървъра на agro-consultant.net, информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от потребителя чрез използване на предоставяните от Agro-consultant.net услуги и в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.


Чл. 16. Agro-consultant.net има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, Интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по преценка на Agro-consultant.net, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги, да установява всякакви ограничения, касаещи използването на Услугите, като ограничаване максималния брой на дните, през които е-mail съобщения или други материали и съдържание да бъдат достъпни и пазени, максималния брой съобщения, които потребител може да получи или изпрати за един ден, обема на дисковото или друго пространството, което може да ползва, максималния брой пъти, през които потребител може да влезе в Agro-consultant.net за определен период от време и други. Agro-consultant.net не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Agro-consultant.net.

Чл. 17. Agro-consultant.net има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, да изтрива или ограничава достъпа на потребителски имена и пароли, които не са ползвани за първоначален период от 90 (деветдесет) последователни дни, ползват се в нарушение на настоящите условия, Интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по преценка на agro-consultant.net. Agro-consultant.net не носи отговорност спрямо потребителя и трети лица за произтекли вреди и пропуснати ползи, вследствие изтриване или ограничаване достъпа на потребителски имена и пароли.


Чл. 18. Agro-consultant.net няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от потребителите на предоставяните услуги. Agro-consultant.net не носи отговорност във връзка с възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с посочените отношения, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.


Чл. 19. Agro-consultant.net може да осигури публикуване в тематичните рубрики на портала данни и ресурси. Доколкото Agro-consultant.net няма обективната възможност и задължението и не контролира тези данни и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите в тях. Agro-consultant.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпa или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Agro-consultant.net и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси .


Чл. 20. Agro-consultant.net няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на потребителя. Agro-consultant.net няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на потребителите. Agro-consultant.net няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез ползването на услугите.


Чл. 21. Agro-consultant.net не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Agro-consultant.net във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за agro-consultant.net.


Чл. 22. Потребителят е длъжен да обезщети Agro-consultant.net и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на Agro-consultant.net, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Agro-consultant.net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.


Информация, която се предоставя и събира.


Чл. 23. Agro-consultant.net има право да събира и използва информация относно своите потребители, независимо дали са регистрирани като членове на Agro-consultant.net. Информацията, събирана от Agro-consultant.net, не се свързва с конкретно лице в случаите, когато то ползва услугите на Agro-consultant.net, но не се е регистрирало като член на Agro-consultant.net. Тази информация показва как се ползват предоставяните от Agro-consultant.net услуги - кои Интернет страници са разглеждани, по какви критерии и каква информация е търсена, домейн имената и/или IP (Ай Пи) адресите на компютрите, от които са ползвани услугите на agro-consultant.net, датата и времето на ползването и други. Когато лицето се регистрира като член на agro-consultant.net, информацията, чрез която то може да бъде идентифицирано включва още името, рождената дата, личните интереси, пощенския адрес, постоянния адрес по местоживеене, e-mail адреса, професията, телефонния номер, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистриране като член на Agro-consultant.net и ползване на услугите на Agro-consultant.net. Информацията включва и всяка друга, която потребител (независимо дали се е регистрирал като член на Agro-consultant.net или не) въвежда, използва или предоставя при поръчване, получаване или използване на стоки и услуги чрез agro-consultant.net, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.


Цели, за които може да се използва информацията.


Чл. 24. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Agro-consultant.net за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Agro-consultant.net събира и използва информацията, описана в предходния параграф, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятни биха заинтригували потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на потребителя във връзка с търсените и поръчвани стоки и услуги. Agro-consultant.net има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Agro-consultant.net. Всякакви други цели, за които Agro-consultant.net използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.


Кукита (Cookies).


Чл. 25. Agro-consultant.net има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Free Joomla! templates by Engine Templates