Мероприятия през текущия месец. Рапицата се сее върху твърдо легло.

Рапицата е една от

основните култури в страната, включвана в ежегодния сеитбооборот. През изминалата вегетация културата завърши развитието си в много добро фитосанитарно състояние, съобщава в последния си бюлетин Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив.

Подготовка на почвата

Дребните рапични семена изискват отлично подготвена почва. Важно е площта да се изоре на 15-18 см дълбочина с брануване. При суха почва се дискова в две посоки, за да се избегне образуването на буци.

Преди сеитба на рапицата се бранува и валира с цел формирани на гладка повърхност и твърдо легло за семената. Твърдото легло позволява капилярно покачване на вода до семената, което подпомага дружното им поникване.

Най-подходящи са богатите на хумус и калций почви, които не се склонни към преовлажняване и формиране на почвена кора. За нормалното си развитие културата предпочита неутрална до слабо алкална реакция на почвата (рН 6,7 – 7,8).

При нормални условия семената се засеят на дълбочина 1-2 см с добър контакт между семето и почвата. При по-леки почви и условия на засушаване дълбочината се увеличава, но не повече от 4 см.

Избор на площи за сеитба

Изискванията към предшественика се определят основно от съображения за осигуряване на достатъчно време за качествена обработка на почвата. Добри предшественици са житните-есенният и пролетният ечемик, пшеницата, ранното производство картофи и едногодишните фуражни култури.

Рапицата трябва да се отглежда на същото поле след 3-5 години. В случай на нападение от Склеротиния срока се удължава до 7години.

Пшеницата е добър предшественик, но при третиране с хербициди съдържащи акт. в-во медсулфурон, суша и рН на почвата над 6,8 трябва да се изчакат 120 дни от внасянето на хербицида до сеитбата на рапицата. Препоръчва се дълбока оран на 25-30 см

След рапица не е подходящо да се засява слънчоглед, поради общите патогени – алтернария, склеротиния, сиво гниене и др.

Да не се засява рапица на силно заплевелени площи с дива ряпа, дива репица и полски синап, проявява се кръстосано опрашване и затруднена борба с плевелите от същото семейство.

Срок на сеитба

Най-подходящият срок за сеитба на рапицата е от краят на месец август до средата на септември. Важно е да не се избързва, защото растенията имат по-дълго развитие, могат да прораснат и измръзнат през зимният период.

По-късната сеитба от друга страна не позволява на растенията да оформят розетка от 8-10 листа и да се закалят достатъчно.

Успешното презимуване зависи от закаляването на растенията в предзимния период. Добре закалените растения могат да издържат до – 25С при наличие на снежна покривка повече от 5 см.

Торене

Рапицата проявава големи изискваниякъм хранителни вещества.

За формиране на добър добив от семена се препоръчват следните торови норми:

–              при слабо запасени почви N 20-25кг/дка; Р 8-10кг/дка; К 10-12кг /дка;

–              при добре запасени и високо плодородни почви N 16-18кг/дка; Р 6-8кг/ дка; К 9-1 Окг /дка;

–              фосфорните и калиевите торове се внасят преди основната обработка на почвата.

Препоръчваме необходимото количество азот да се внася, както следва:

–              През есента заедно с предсеитбеното торене с калий и фосфор да се осигурят 4-5 кг/дка а.в. азот. – През пролетта /февруари – нач.март/ се внасят от 40-50% от необходимото количество азот.

Подхранването е задължително, за да се оформят добре развити, здрави растения, които да реализират максималния си потенциал за добив.