Полезна информация за земеделските култури.Особености в агротехниката на памук. У нас при неполивни условия обикновено памукът се отглежда след пшеница и ечемик. Добри

резултати при поливни условия се получават, когато се отглежда след люцерна в продължение на 4-5 години като монокултура.

Подготовка на почвата се извършва както при царевицата. Памукът реагира много добре на торене с оборски тор, като се внася по 2-3 т на декар преди дълбоката обработка на почвата. В районите и на почвените типове, на които се отглежда памукът, главно значение имат азотното и фосфорното торене. Обикновено се използват следните норми: азот от 12 до 16 кг и Р2О5 от 8 до 10 кг на декар. Фосфорните торове се внасят преди оранта, а азотните - преди предсеитбената обработка. При поливни условия 1/3 до 1/2 от азотните торове може да се внесат преди първата поливка през бутонизацията или цъфтежа. При доказана нужда се внасят и калиеви торове и някои микроелементи.

За сеитба се вземат семената от първото прибиране с машините, тъй като те са най-едри и с най-добра кълняемост. Третират се и с препарати срещу болести и неприятели.

Времето за сеитба на памука настъпва, когато температурата на почвата достигне 12-14°С. Това става обикновено през втората половина на април. Сеитбата се извършва с пневматична сеялка на междуредови разстояния 65 см и дълбочина 4-6 см, като на декар се засяват 3-3,5 кг семена. При недостатъчно влага след сеитбата почвата се валира.

Ако след сеитбата се образува почвена кора, тя се разрушава с ротационна мотика, с която се минава напречно на редовете.

Борбата срещу плевелите се извежда чрез пръскане с хербициди и чрез окопаване. При ефикасно действие на хербицидите обикновено през вегетацията се извършват 1-2 междуредови обработки с култиватори.

Напояването при памука увеличава добива и дължината на влакното. Най-добре е, когато до цъфтежа се поддържа влажност на почвата над 65-70% от ППВ, а след това до началото на узряването - 70-75% от ППВ. В нормални години се извършват 2 поливки през юли , най-добре чрез дъждуване, с 50-60 м3 вода на декар.

За ускоряване на узряването се прилага пръскане на посева с растежни регулатори. То се извършва най-често със самолет от 15 до 30 дни преди прибирането.

Памукът страда от доста болести (кореново гниене, бактериоза и др.) и неприятели (листни въшки, трипс и др.), при появяването на които трябва да са прилагат съответни мерки за борба.