Полезна информация за земеделските култури.Изисквания на царевицата към климатичните условия.


Царевицата се развива добре на дренирани, плодородни почви с умерено високи летни температури, топли нощи и с достатъчно количество валежи, равномерно разпределени през времето на вегетацията и (месеците - април-септември).

При засушаване и екстремно високи температури растенията могат силно да бъдат повредени, листата и метлиците да отмрът, да се влоши нормалното оплождане и да се намали тяхната продуктивност.

Освен общото количество на валежите през вегетацията на царевицата, важно значение за размера на добива има разпределението им през различните фенофази от развитието на растенията.

По време на сеитбата на царевицата при правилна агротехника за съхранение на почвената влага от зимата - поникването може да настъпи и при оскъдни валежи през месец април.

През фаза поникване - изметляване, бързо нараства листната маса и се формират репродуктивните органи на растенията. От по-ранните хибриди царевица (групи 200-500 по ФАО), могат да се получат нормални добиви при по-оскъдни валежи през този период (80-100-150 мм). При по-късните хибриди царевица обаче , високи добиви се получават при валежи над 150-200 мм.

Времето около 10 дни преди и 20 дни след изметляването е критичният период по отношение изискванията на царевицата към водата.

Като се обединят двата периода (поникване - 20 дни след изметляването), се установява, че границата на недостатъчните валежи е 140-160 мм, а за оптимума тя е над 250-300 мм.

Периода изметляване - узряване включва част от критичния период (появата на свилата, оплождането и млечната зрялост), когато нуждата на царевицата от вода е голяма. Към края на този период и зреенето валежите са с по-малко значение за размера на добива от царевица.