Полезна информация за земеделските култури.Какви са изискванията на царевицата към климатичните условия?.


Царевицата се развива добре на дренирани, плодородни почви с умерено високи летни температури, топли нощи и с достатъчно количество валежи, равномерно разпределени през времето на вегетацията и (месеците - април-септември).

При засушаване и екстремно високи температури растенията могат силно да бъдат повредени, листата и метлиците да отмрът, да се влоши нормалното оплождане и да се намали тяхната продуктивност.

Освен общото количество на валежите през вегетацията на царевицата , , важно значение за размера на добива има разпределението им през различните фенофази от развитието на растенията.

По време на сеитбата при правилна агротехника за съхранение на почвената влага от зимата - поникването може да настъпи и при оскъдни валежи през месец април.

През фаза поникване - изметляване, бързо нараства листната маса и се формират репродуктивните органи на растенията. От по-ранните хибриди (групи 200-500 по ФАО), могат да се получат нормални добиви при по-оскъдни валежи през този период (80-100-150 мм). При по-късните хибриди царевица обаче, високи добиви се получават при валежи над 150-200 мм.

Времето около 10 дни преди и 20 дни след изметляването е критичният период по отношение изискванията към водата.

Като се обединят двата периода (поникване - 20 дни след изметляването), се установява, че границата на недостатъчните валежи е 140-160 мм, а за оптимума тя е над 250-300 мм.

Периода изметляване - узряване включва част от критичния период (появата на свилата, оплождането и млечната зрялост), когато нуждата от вода е голяма. Към края на този период и зреенето валежите са с по-малко значение за размера на добива от царевица.