Полезна информация за земеделските култури.Самопоносимост на пшеницата и на ечемика.


Специализацията и концентрацията на селскостопанското производство доведоха до намаляване на броя на културите в отделните почвено-климатични райони и неизбежно наложиха насищане на сеитбообращението с основните за съответните райони култури.

Пшеницата, отглеждана като монокултура, още на втората година намалява добива си с около 30%. През следващите години добивът на пшеницата е също по-нисък, отколкото през първата година, като намалението му се колебае от 20 до 80% в зависимост от метеорологичните условия на годината. Аналогично е поведението и на ечемика. Основният фактор, който определя размера на добива през влажни години, е фитопатологичен - нападението на Самопоносимостта на зимните житни култури се подобрява с подобряването на условията на хранене. от гъбни болести.

Самопоносимостта на зимните житни култури се подобрява с подобряването на условията на хранене. При интензивно торене добивът от тях се увеличава от 7 до 20%, но през всички години остава по-нисък в сравнение с добива през първата година. Следователно торенето е важен фактор за преодоляване на несамопоносимостта на зимните житни култури, но не е единствен и достатъчен. Други изследвания показват възможността за намаляване на несамопоносимостта на зимните житни култури чрез предварителни агротехнически и фитосанитарни мероприятия (обработка на почвата на 22-24 см, интензивно торене, редуване на сортове, третиране на семената и на почвата с подходящи пестициди, системна борба срещу плевелите и болестите). За намаляване на несамопоносимостта на зимните житни култури особено голяма е ролята на междинните култури. Те изменят агрофитоценозата и заплевеляването , имат фитосанитарно значение и увеличават добива на зърно при монокултурно отглеждане на зимните житни култури. При уплътняване на четирикратно повтаряща се пшеница с втора култура царевица и грах добивът на зърно може да се е увеличи с 10-12% в сравнение с чистата монокултура.