Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на царевица - технология.


Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но главно като храна на животните.

Царевицата развива голяма надземна маса, която може да се изполва за храна на селскостопанските животни в зелено състояние или силажирана. Един от недостатъците й е ниското съдържание на белтъчини в зърното (7-9,5%). Създадени са форми с високо съдържание на протеин (20%), но те са нискодобивни.

Царевицата е топлолюбива култура. Стопански тя не е сухоустойчива и не се получават високи добиви без напояване. Предявява големи изисквания към почвата.

Фазите 2-3 листа и 6-7 листа са критични за получаването на висок добив от царевица. Критични по отношение на влагата са и периодите на изметляването, цъфтежа и наливането на зърното.

Предшественици подходящи за отглеждане на царевица

Царевицата понася краткотрайно отглеждане след себе си при поливни условия. Най-подходящи предшественици за отглеждане на царевица са едногодишните и многогодишните бобови култури. Добри нейни предшественици са пшеницата и ечемикът. Те са и основни предшественици за отглеждане на царевицата в нашата страна.

Обработка на почвата отглеждане на царевица

Веднага след прибирането на пшеницата и ечемика се извършва оран на 18-20 см при по-леките почви и на 20-25 см при тежките почви. След люцерна се извършва лющене на 6-8 см (за подрязване на кореновите шийки) и 10-15 дни след това - оран на дълбочина 20-25 см. Изораните площи се поддържат чисти, в зависимост от заплевеляването, чрез дискуване и култивиране.

Предсеитбената подготовка през пролетта най-често се свежда до 1-2 плитки обработки - брануване и култивиране.

Торене на царевицата

Царевицата реагира на торене с оборски тор. При отглеждане на царевица при неполивни условия трябва да се внасят по 2-3 тона оборски тор на декар, а при поливни 3-4 тона, преди извършването на оранта.

Торовите норми при царевицата се определят в зависимост от предшественика, запасеността на почвата с хранителни вещества, планувания добив, климатичните условия и начина на отглеждане. Примерни норми за нашите условия при неполивни условия са 9-14 кг N, 4-6 кг, Р2О5 и 4-6 кг К2О на декар, а при поливни - съответно 20-26, 10-14 и 8-10 кг на декар.

Фосфорните и калиевите торове се внасят преди оранта. Азотните торове при неполивни условия се внасят преди сеитбата на царевицата, а при поливни - 1/2 предсеитбено и 1/2 като подхранване.

Добри резултати се получават от торене на карбонатни черноземи и смолници с цинк, а на сиви горски почви с молибден.

Сеитба на царевица

За сеитба на царевица се използуват калибрирани и обеззаразени семена от хибриди, най-подходящи за отглеждане в даден район. Царевицата се засява, когато на 10 см дълбочина почвата трайно се затопли до 10-12°С. Това за нашата страна е от 5 април до 5-10 май.

Царевицата се засява пунктирано, редово с 6-8-редови пневматични сеялки при междуредие 70 см. Разстоянието между растенията вътре в реда зависи от начина на отглеждане и от хибрида и е от 20 до 30 см. Дълбочината на засяване е 6-8 см.

Гъстотата на посева (5000-7000 растения на декар) е един от главните фактори, определящи величината на добива. Тя зависи от хибрида, условията на отглеждане и други фактори. Сеитбената норма в килограми на декар е 1, 5-2 и рядко над 2.

Грижи през вегетацията на царевицата

Грижите за царевицата през вегетацията се състоят в борбата срещу плевелите, подхранване при поливни условия, напояване, борба с болестите и неприятелите.

Механичната борба с плевелите се свежда до брануване и окопаване. Може да се извършат две бранувания в зависимост от заплевеляването, първото - няколко дни след сеитбата , а следващото до фаза 3-и - 5-и лист. Първото окопаване се извършва на дълбочина 10-12 см във фаза 3-и - 5-и лист, второто след 10-15 дни на дълбочина 8-10 см.

Напояването е най-ефективното мероприятие за повишаване на добивите от царевицата. Влажността на почвата до изметляване трябва да се поддържа в границите 70-75% от ППВ, по време на изметляване и цъфтеж - 80-85% от ППВ и след това - 70-75% от ППВ. При нормални години това се постига с 3-4, а в сухи години - с 4-6 поливки в зависимост от почвения тип. Поливната норма е в границите на 60-80 м3 вода на декар и зависи от начина на напояване.

Прибиране на царевицата

Царевицата се прибира напълно механизирано и се извършва по три начина - на кочани, на зърно и целорастенийно.

На кочани царевицата се прибира до края на пълна зрелост при влажност до 25%. На зърно царевицата се прибира със зърнокомбайни, снабдени с адаптери в пълна зрелост при влажност 12-18%. Напоследък се осъществява прибирането на зърно при висока влажност - 30-35%.