Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на тютюн.


Тютюнът се отнася към културите, които се отглеждат за добиване на продукти с наркотично действие.

Листата на тютюна се използват главно за изработване на различни тютюневи изделия - цигари, пури, тютюн за лула и съвсем малко като емфие и тютюн за дъвчене. Специфичното действие на тютюна се обуславя от алкалоида никотин, който се съдържа в листата, а се синтезира в корена.

Основен дял в производството на тютюн в нашата страна заема дребнолистният (ориенталският) тютюн, а малка част се пада на едролистния - сортотиповете Виржиния и Бърлей.

Тютюнът е топлолюбиво растение. Едролистните тютюни са с по-големи изисквания към топлината. Ориенталският тютюн е по-сухоустойчив, отглежда се на по-бедни почви, на които дава качествени листа, докато едролистният изисква по-висока почвена и въздушна влажност, по-богати почви.

Предшественици подходящи за отглеждане на тютюн

Ориенталският тютюн може да се отглежда след себе си 3-4 години, без да понижава добива и качеството си. За да се прекъсне развитието на болестите и неприятелите при безсменното отглеждане се налага през няколко години да се засажда след зърнени бобови на по-бедните или след зимни житни на по-богатите почви.

Едролистните тютюни са чувствителни към редица болести и не понасят отглеждане след себе си. Това налага да се отглежда тютюн при редуване с други култури. Най-добри предшественици за отглеждане на едролистните тютюни на победните почвени разновидности са бобовите, а на по-богатите почви в равните райони - житните култури.

Слънчогледът, конопът, лукът, зелето, тиквите, доматите и пипера се нападат от едни и същи болести с тютюна и са неподходящи предшественици за отглеждане на тютюн.

Обработка на почвата за отглеждане на тютюн

За отглеждане на тютюн се изисква дълбоко разрохкване на почвата, за да се засади качествено и да формира мощна коренова система. След прибиране на предшественика се извършва оран, дълбочината на която се определя от мощността на орния хоризонт в зависимост от почвения тип. На по-плитките почви се оре на 18-20 см. Периодично (през 3-4 години) плитките почви трябва да се продълбочават на 35-40 см. На наклонени терени, където има опасност от ерозия, площите се изорават през пролетта.

Рано напролет площите се преорават на 20 см дълбочина. В края на март се извършва втората предпосадъчна обработка, с която се внасят предвидените торове. Преди разсаждането (4-6 дни) се извършва култивиране на дълбочина 12-15 см.

Торене на тютюн

Торенето на тютюн с умерени дози (1-1,5 тона оборскитор на декар) е с най-висок ефект по отношение на качеството и количеството на продукцията. Висок е ефектът и приторене на тютюна с минерални торове - основно азотни и фосфорни, докато калиевите се внасят при нужда.

Азотът допринася за увеличаване добива от листа, но при повишени дози, освен увеличението на никотин в листата се увеличават и белтъчините, което силно влошава вкусово-пушателните качества. Фосфорът спомага за по-доброто развитие на кореновата система, подобрява качеството на тютюневия лист. Калият повишава устойчивостта към болести, спомага за формирането на по-нежни, с фин вкус и горимост листа.

Ориенталските тютюни се торят с 0,5-1,5 тона оборскитор, 2-4 кг N и 4-6 кг Р2О5 на декар. Нормите заторене на широколистните тютюни са по-високи (за сортотип Виржиния 2-3 тона оборскитор, 4-6 кг N и 6-8 кг Р2О5 на декар, а за сортотип Бърлей - 8-10 кг N и 12-15 кг Р2О5 на декар).

Органичните торове се внасят преди изораването на площите през есента или през пролетта, а фосфорните и калиевите - с пролетната оран. Азотните торове се внасят с последното култивиране преди засаждането.

Отглеждането на тютюна минава през два периода - разсадопроизводство и засаждане на постоянно място.

Производство на разсад

Разсадът се произвежда главно на открити лехи, а малка част от него се отглежда в покрити с полиетилен под формата на тунелчета лехи и в полиетиленови оранжерии.

Стандартните лехи са дълги 10 м, широки 100-120 см и високи 15-25 см. Разстоянието между лехите е 30-40 см. Мястото, определено за производство на разсад, се наторява след прибиране на предшественика с 3-4 добре угнил оборскитор, 30-40 кг суперфосфат и 15-20 кг калиев сулфат на декар и се изорава. През лятото се култивира за борба с плевели и през есента се преорава на 25-30 см. След това лехите грубо се оформят. Окончателно оформяне се извършва рано напролет чрез разрохкване и заравняване с фреза. Почвата в лехите и хранителната смес в оранжериите се обеззаразяват с вапам 1,5-2% по 8-10 литра/м2 и се покриват с полиетилен. Ако обеззаразяването е извършено през есента, полиетиленът се зарива по краищата с почва, а ако е извършено през пролетта лехите се покриват с полиетилен за 36-48 часа, след което се откриват, за да се проветрят.

За разсаждане на 1 декар тютюн от сортотип басма (дребнолистен), е необходима 20 м2 разсадна площ; за сортотип башибали (дребнолистен) - 15 м2, а за сортотипове Виржиния и Бърлей (едролистни) - 10 м2.

Подготовка на семената

Семената трябва да бъдат с чистота 97% и кълняемост над 85%. Обеззаразяват се с 2%-ов воден разтвор от формалин, като семената, поставени в торбички, се потопяват в него за 10-15 мин, след което се промиват с вода. За да се ускори поникването,на тютюна, семената може да се рътят чрез накисване във вода с температура 18-20°С за едно денонощие, след което да се разстелят на пласт с дебелина 4-5 см за 6-8 дни при ежедневно разбъркване в помещението с температура 23-28°С.

Сеитба на тютюн

Лехите се засяват с тютюн от края на февруари до средата на март, а в оранжериите - от средата на февруари до началото на март. За засяване на 1м2 ориенталски (дребнолистен) тютюн са необходими 0,6-0,8 гр.семена, а за едролистните - 0,10-0,15 гр.. Сеитбата на тютюна се извършва ръчно, като семената предварително се смесват с много ситен пясък или пепел, за да се разпределят равномерно по лехата. Покриват се с 0,5-1 см добре угнил пресят оборскитор и лехите се поливат. Сеитбата на тютюна може да се извърши и със специални лейки или със сеялки. Лехите след сеитба се поливат с вода.

Грижи за разсада

Лехите тунелен тип са покрити с полиетилен, който се поставя на дървени, пластмасови или метални пръчки, извити като дъга и забити в почвата. Лехите тип двойни тунели се покриват с два пласта полиетилен, положен на двойни пръчки по височина. Периодично полиетиленът се повдига, за да се проветрява и закалява разсадът. В началото лехите се поливат всеки ден, а по-късно - през няколко дни, като количеството на водата се увеличава.

Растенията в лехите се подхранват двукратно - във фаза кръстосване и във фаза вдигане на уши. След подхранването растенията се поливат обилно, за да се промият листата.

При нападение от сечене и див огън разсадът се пръска с 1%-ов бордолезов разтвор или се праши с меден оксихлорид 50 - 60 гр./м2. Срещу кореновото гниене растенията се пръскат с фундазол - 2 гр./м2 или с метилтопсин - 2-3 гр./м2, а срещу маната - с пероцин 0,3% или с ридомил - 0,5 гр./м2.

Готовият разсад в лехите се закалява чрез откриване и преустановяване подхранването с азот 10 дни и на поливките 7 дни преди изнасянето на полето. Растенията за ръчно засаждане трябва да са високи 10-12 см, с жилави 3-4 мм дебели стъбла. За механизирано разсаждане растенията на ориенталските тютюни трябва да са високи 12-14 см, а на едролистните 15-20 см. Дебелината на стъблото е 8 мм.

Разсаждане на тютюн

Оптимални условия за разсаждане се създават, когато температурата в почвата на 10 см дълбочина трайно се затопли над 12°С. Това за нашите условия е от 20-25.IV до 25-30.V. дребнолистните тютюни сортотип басма се разсаждат при разстояние между редовете 35-40 см и в реда на 8-10 см при гъстота около 25 000-30 000 растения на декар. Сортотип башибали се засажда на 50 - 60 см между редовете и вътре в реда на 12-15 см при гъстота 15 000 растения на декар; сортотип башибали с уедрени листа - на 70 см между редовете и 18 см в реда при 10 000 растения на декар. Едролистните тютюни при поливни условия се разсаждат на междуредово разстояние 90-110 см, а вътре в реда 40-50 см или с 2 000-2 500 растения на декар.

Грижи през вегетацията за тютюна

След разсаждането растенията преминават критичен период от около 10 дни, през който кореновата система се възстановява. След това разсаденият тютюн се окопава 1-2 пъти в междуредието на дълбочина 8-10 см през 10-12 дни.

Ориенталските тютюни се напояват 2-3 пъти с поливна норма 35-45 м3 вода на декар. Сортотип Виржиния се напоява 4-6 пъти с поливна норма 60-80 м3 вода на декар, а сортотип Бърлей - 6-8 пъти с по 50-60 м3 вода на декар.

Кършенето на съцветията и премахването на филизите (филизенето) засилват развитието на кореновата система, увеличава се и се изравнява размерът на листата, ускорява се узряването и натрупването на никотин. Едролистните тютюни се кършат при 50% бутонизация, а ориенталските при 100% цъфтеж. Вместо филизене може да се приложи пръскане с контактни средства, които унищожават пъпките и младите филизи.

Първите листа в основата на растението узряват 40-45 дни след разсаждането, а разположените по върха - 40-60 дни след първите. През този период листата на тютюна се берат на етапи (ръце). Технически зрелите тютюневи листа са с избистрен цвят, накъдрена повърхност, по периферията с жълти петна, с подгоряли върхове. В една беритба (ръка) се берат по 3-4 листа, а листата на едно растение се обират на 4-6 пъти. Листата се берат рано сутрин с една или две ръце и се подреждат в пачки, които се оставят в междуредията. След беритбата пачките се събират по 2-3 и се нареждат в съдове за транспортиране. Използват се и машини за полистно бране на тютюн, а сортовете от сортотип Бърлей се прибират и целорастейно.

{youtube}9SDpGxvbYOI">Първите листа в основата на растението узряват 40-45 дни след разсаждането, а разположените по върха - 40-60 дни след първите. През този период листата на тютюна се берат на етапи (ръце). Технически зрелите тютюневи листа са с избистрен цвят, накъдрена повърхност, по периферията с жълти петна, с подгоряли върхове. В една беритба (ръка) се берат по 3-4 листа, а листата на едно растение се обират на 4-6 пъти. Листата се берат рано сутрин с една или две ръце и се подреждат в пачки, които се оставят в междуредията. След беритбата пачките се събират по 2-3 и се нареждат в съдове за транспортиране. Използват се и машини за полистно бране на тютюн, а сортовете от сортотип Бърлей се прибират и целорастейно.

{youtube}9SDpGxvbYOI" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="631" height="385">

Низане на тютюн

За низане на тютюн се използува плоска стоманена игла с дължина 40-50 см с вдянат канап, дълъг 2,5-3 м. Листата се нижат поединично. Когато иглата се напълни, листата се прехвърлят на канапа. За низане на тютюн се използуват и двойни игли с дължина 70-80 см. Листата на тютюна се изнизват на двойния канап, когато иглата се напълни. Листата може да се сушат и на двойните игли Листата на сортотип Виржиния се връзват на групи на летви. Безнизово може да се сушат както листата на ориенталския тютюн, така и на Виржиния, като за целта се набождат на два реда дълги шишове закрепени на рамки.

Сушене на тютюн

Низите на ориенталския тютюн се нареждат за сушене на скеле, покрито с полиетилен. Листата на тютюн сортотип Бърлей се сушат въздушно в затворени до долу полиетиленови палатки, а на Виржиния - безнизово в съоръжения със затоплен въздух, където се поставят рамките с набодени на шишове листа, които се сушат при определен режим.

Изсушените тютюневи листа се изнизват, сортират се на групи по беритби на три класи и се правят на снопчета (пастали) от 40-60 листа. След като отлежат, пасталите се подреждат на бали по 20-25 кг. Изсушените листа от тютюна Виржиния след навлажняване и отлежаване, без да се правят на пастали, се пресуват в бали. Тази манипулация е известна като тонга.