Растителна защита

сив царевичен хоботник (Tanymecus Dilaticollis)

Сивият царевичен хоботник Tanymecus dilaticollis има едно поколение годишно, а сивият цвеклов хоботник Tanymecus palliatus има двегодишно раз­витие, което протича в три календарни годи­ни.

И двата неприятеля зимуват в почвата.

сив цвеклов хоботник (Tanymecus palliatus)Сивият цвеклов хоботник е бръмбар с чер­но, покрито с гъсти сиви и сиво-кафяви вла­синки и люспи тяло. Сивият царевичен хоботник е също с черно тяло, покрито със землистосиви люспи. Размерите са респек­тивно 8 ,5-12мм и 6,6-8мм.

Вредят възрастните насекоми, които на­падат младите растения: прегризват кълно­вете и стъблата под почвената повърхност, а по листата правят периферни нагризвания. След появата на 5-7 лист поради загрубяване на листата опастността за сериозни повреди от хоботниците е отминала. Високите температури повишават активността на хранене. Отглеждането на царевицата при поливни условия ограничава числеността на сивия ца­ревичен и сивия цвеклов хоботник.

Как можем да се борим с неприятелите по царевицата - сив царевичен хоботник (Tanymecus Dilaticollis) и сив цвеклов хоботник (Tanymecus palliatus)?

Различни агротехнически мероприятия могат да намалят популационната численост на хоботниците по царевицата и повредите от тях: редуване на културите; избор на оптимални срокове за сеитба; условия, благопри­ятстващи бързото развитие на младите рас­тения. Важно е да се определи числеността на насекомите през есента, преди презимува­не, и после отново през пролетта, когато за­почне развитието на растенията.

Основният метод за контрол е третиране на семената с инсектициди със системно действие. Освен това може да се приложи и третиране с ин­сектицид в началото на вегетация на култу­рата - след поникване. Икономическият праг на вредност (ИПВ) до фенофаза 5-7 лист е над 2 бр./м2 или 40-50% повредена листна маса.

Регистрирани в България активни вещества за борба с неприятелите по царевицата - сив царевичен хоботник (Tanymecus Dilaticollis) и сив цвеклов хоботник (Tanymecus palliatus):

* хлорпирифосетил,фипронил, ципермет­рин, тиаметоксам, картап, карбосулфан, делтаметрин,бифентрин, ацетамиприд, бенсултап, тиодикарб, меркаптодиметур, карбофуран,имидаклоприд.