Растителна защита

Телени червеи ларви на бръмбари от сем. Elateridae)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" /> Ларвите на някои бръмбари от сем. Elateridae се хранят по корените и в основата на стъблата на царевицата. Те са със силно хитинизирано удължено жилаво тяло, откъдето произлиза името им - телени червеи.

Развитието на телените червеи продължава няколко години, в резултат на което ларви с различна възраст и големина се намират в почвата при засяването на царевицата.

Борба с телените червеи - ларви на бръмбари от сем. Elateridae

Пасищата и необработваемите земи трябва да бъдат избягвани като предшественик. В случаите, когато царевицата се отглежда в такова високорисково сеитбообръщение, площното почвено третиране и третирането на семената са оправдани.

За телените червеи има разработени лесни методи за откриването им и те трябва да бъдат базата за техния контрол. Основната стратегия цели намаляване количеството на продуктите за растителна защита, използвани за площно почвено третиране, като за предпочитане е локализираното третиране в редовете. Видът на третирането зависи от степента на нападение и сроковете на засяване.

Прилагането на продукти за растителна защита при ИПВ (преди, по време на сеитба и до 6-7 лист) се извършва внасяне на ПРЗ:

- при 2-3 бр. ларви/кв.м. - пунктирно;

- при 5-8 бр. ларви/кв.м. - редово;

- при 8-13 бр. ларви/кв.м. площно.

За борба с телените червеи могат да се използват препарати за растителна защита със следните активни вещества:

1. Третиране на семената: меркаптодиметур, тиодикарб , тиаметоксам, фипронил, карбофуран, имидаклоприд, бифентрин.

2. Почвено третиране: тербуфос, етопрофос.