Растителна защита

Дози разходни норми и начини на прило­жение

Препоръчва се дозата на активното веще­ство ( а.в.) в крайния продукт да е в следни­те диапазони: Активно вещество (а.в.); % на а.в. в при­мамката Цинков фосфид 1.0 - 2.5 Алфахлоралоза 2.5 - 4.0 Варфарин, Кумахлор, Кума-тетралил 0.025 - 0.05, Бромадиолон 0.005 -0.01 Бродифакум, Флокумафен, Дифетиалон 0.001 - 0.005 Калциферол 0.1. При течните примамки е препоръчително да се използва същата концентрация.

Не е ДРЗП разпространението на конце­нтрати до крайните потребители, освен ако не са специално обучени за боравене с тях. Изключение се прави само за прахови кон­центрати от първа генерация , които се при­лагат и като контактни пудри в обитанията.

По отношение на разходните норми е много по-трудно да се фиксират препоръчи­телни дози отколкото при другите растител­нозащитни мероприятия. Тук от значение е видът на а.в. и примамката, начинът на вна­сяне и плътността на гризачите. ДРЗП изисква колкото е възможно по-голяма част от примамката да достигне целевия обект при минимална възможност за достигането до нея от нецелевите видове. Това се пости­га, като примамката се внася ръчно в дупки­те или с приспособления за внасяне под поч­вената повърхност

.

В съответствие с горните изисквания площното третиране с тороразпръскваща техника не е ДРЗП, въпреки че механично­то разпръскване може да бъде неизбежно необходимо при висока плътност и обширни площи за третиране. В такива случаи е задължително да се установи охрана и пос­ледващо наблюдение за установяване на нецелевия риск и да се докладва за състояние­то от независими компетентни институции.

Стратегии за борба с гризачите и срокове за провеж­дане

Календарни третирания - обикновено се прилагат за борба със синантропните гриза­чи в населените места, имат вариращи резул­тати и практически не намират място в полс­ката дератизация.

Профилактични третирания - идеята е да се въздейства на популацията няколко месе­ца преди очаквания период на вреда.

Симптоматични, лечебни третирания -прилагат се, когато вредата е налице или за­почва. Третирането е закъсняло, но в повече­то случаи е единствено възможно.

Постоянна борба с примамки - широко се прилага за дератизация в населени места, трудоемка, скъпа и рядко се прилага при полските гризачи.

Наблюдавани (надзиравани) третирания -състои се в периодично често проверяване на консумацията и презареждане на примамка­та, докато следите от присъствието и щетите от гризачите изчезнат. Прилага се срещу синантропни видове.

Нежелани последствия и предпазни мерки

Повечето от регистрираните родентициди са силно отровни за животни и птици. Опасността от първични отравяния може да бъде снижена чрез подбор на начини на внасяне, при които примамките да са недостъпни за полезните видове. Рискът от вторични отра­вяния на хищници обаче остава. Той може да бъде снижен чрез използване на дози и раз­ходни норми на минимално ефективно ниво за избягване предозирането върху жертвите.

Родентицидните отравяния са относител­но чести в сравнение с дела на родентицидите към общата употреба на продукти за растителна защита. Препоръчва се на експерти­те по растителна защита и дератизация и от­делите по регистрация да проучват потенци­алния риск за нецелевите видове. Това е най-удобно и изгодно при полските тестове за ефикасност. ДРЗП е задължителният и за­силеният контрол при широко мащабни кампании за борба с гризачите.

Безопасността на операторите при дератизация рядко е проблем. Специално внима­ние трабва да се обръща при боравене с фосфин - отделящите продукти. Широки трети­рания с тях трябва да се избягват както във влажно време, така и при суха почва. Обил­ни валежи след обработка причиняват експлозивно отделяне на фосфин и формира­не на облаци от силно отровен газ.