Растителна защита

Оризища

Оризовите полета са специфични агроценози, съществено отличаващи се по техноло­гията на отглеждане на ориза и микроклиматични условия от другите полски култури. През целия вегетационен сезон производстве­ните площи са покрити със слой вода от 15 до 25 ст и в тях е невъзможно да се заселват гризачи. Подходящи условия за устройване на убежища съществуват само в затревените необработваеми участъци около каналите, дигите и тировете, разделящи отделните про­изводствени клетки. В зависимост от инженерната схема размерът на тези участъци е от 10-12 до 20% от площта на оризището.

Основни неприятели и типове повреди

Източносредиземноморска домашна мишка, горска мишка, обикновена полевка, ,малка (оризищна) мишка Micromys minutus.

Вредят в периода след зазряване на ориза и пресушаване на клетките до прибиране, ка­то се хранят със семената и се запасяват за зимата.

Основна стратегия

Борбата срещу мишките при необходи­мост се провежда през пролетта преди започ­ване на активна вегетация чрез отровни при­мамки.

Воден плъх - Arvicola terrestris

Водният плъх има по-специфични биоло­гични особености. Храни се със сочните надземни части на ориза, а след формиране на класовете със семената. С прокопаването на обширна мрежа от тунели нарушава целостта на канали и тирове. От есента до късна пролет преминава изключително към подземен живот и почти не излиза на повърхността.

Основна стратегия

Внасяне на отровни примамки в подзем­ните тунели от есента до ранна пролет. През периода на активна вегетация сухите при­мамки не се предпочитат от гризача. При повишена численост и опасност от силна вредоносност борбата през вегетацията е ефективна при използване на влажни и сочни от­ровни примамки: сварени или накиснати във вода за една нощ царевица, грах, нарязани моркови, ябълки, картофи, обработени с концентрати от родентициди в препоръчва­ните по-горе дози.

Овощарство и зеленчукопроизводство

Основни неприятели и типове повреди

Обикновена полевка, домашна и горска мишка.

В разсадопроизводството мишките вре­дят, като изяждат засетите семена, а полевките нападат поникналите растения. В овощ­ни разсадници и млади овощни градини се­риозни повреди нанасят полевките, като изгризват кората на дръвчетата в основата на стъблото.

Основна стратегия

Борбата срещу тях е ефективна в начални­те периоди на навлизането им в насаждени­ята, преди да са нанесли вреди.

Родентициди, формулации и техники на прилагане Ръчно внасяне на отровни примамки в хо­довете. Алтернативни стратегии и методи

Механичната защита на дръвчетата чрез поставяне на предпазни мрежи или увиване на стъблата с подръчни материали.

Сляпо куче - Spalax leucodon и европейска къртица - Talpa europea Двата вида живеят постоянно под земята, където прокопават мрежа от тунели. Сляпо­то куче е гризач, сериозен вредител по почти всички зеленчукови култури и млади дръвче­та. Храни се с подземните части на голям брой растения - корени, стъбла, луковици клубени, кореноплоди. Къртицата е насекомояден хищник. Храни се с насекоми, чер­веи, дребни гръбначни. Тя всъщност е поле­зен вид, но при копаене на ходовете си вреди основно в разсадопроизводството и в първи­те дни след разсаждане на растенията, като ги подкопава.

Основна стратегия

Борбата срещу тях е ефективна, в начал­ните периоди на навлизането им в посевите, преди да са прокопали обширна мрежа от ту­нели.

Родентициди, формулации и техники на прилагане

Внасянето на отровни примамки в под­земните ходове е слабо ефективно , тъй като не са обичайна храна и неприятелите са мно­го предпазливи при нарушаване на ходовата им система. Задоволителни резултати дава фумигацията на ходовете със серен диоксид чрез газови патрони.

Алтернативни стратегии и методи

Механичната борба чрез разкопаване на ходовете дава добри резултати, но изисква много време и търпение. Използването на различни системи капани също е с промен­лива ефективност и изисква специфичен