Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 9 по

растителна защита, издаден от БАБХ гр. Пловдив, 17 юни 2015 г.

пръскане, растителна защитаОСНОВНИ   ВРЕДИТЕЛИ   ЗА  ПЕРИОДА

Вредители  по  семковите: Струпясване и Брашнеста мана по ябълката, Ябълков плодов червей, Калифорнийска щитоносна въшка, Листозавивачки, Кръгломиниращ  молец

Вредители по  костилковите: Прасковен  клонков молец-Анарзия

Вредители по лозя: Мана ,Оидиум и Сиво гниене

Вредители по зеленчукови  култури: Цикада, Памукова нощенка  

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  СЕМКОВИТЕ   КУЛТУРИ

Струпясване по  ябълката  /Venturia inaequalis/. През изминалия период времето  беше  променливо с  краткотрайни превалявания в началото на периода и високи  наднормени температури през последните  дни. Падналите валежи за  преобладаващите  АЕР са в количества, които създадоха условия за протичане на инкубационен  период със средна степен на  нападение. При пропуски  в редовната РЗ  и допусната силна  зараза да се ползват с предимство ПРЗ с активна  база  Додин , които имат  стопиращ  и изкореняващ  ефект  върху петната.

Задължително да се прилага ротация на използваните фунгицидни средства, като се сменят активните бази на действие. Един и същи фунгицид може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация.

В  дни с високи температури  да  се работи в сутрешните или вечерни часове от деня, когато температурите са по-ниски и няма опасност от пригори. В масиви с  преобладаващ  сортов състав, чувствителен на  брашнеста мана е необходимо да продължи комбинирана борба през 10-12 дни. Подходящи  ПРЗ за борба срещу  двете  болести са Скор 250 ЕК 0.02%, Строби ДФ 0.02%, Флинт Макс 75 ВГ 0.02%, Шавит Ф 72 ВДГ 0.2%, *Шавит Ф 71.5 ВП 0.2%.

Ябълков плодов червей  /Laspeyresia pomonella/. Праг на  икономическа вредност:  0.8-1% пресни вгризвания на дърво. Продължава летежа  на  пеперудите от  презимувалото  поколение. Отчитаме късен  пик в летажа на генерацията. Да се извърши поредно четвърто третиране срещу  гъсениците  на първа лятна генерация на неприятеля. Да не се просрочват сроковете между третиранията повече от 10-12 дни.

Листозавивачки. Развитие на   първо лятно поколение: начало на излюпване:  12.06 АЕР Пловдив. На всички овощни градини с доказано нападение е необходимо да се извърши пръскане срещу  първо  лятно  поколение. В плододаващи градини  да се използват инсектициди, имащи  едновременна регистрация срещу  ябълковия плодов червей. При  използване на пиретроидните средства, трябва да се отчита по-краткото им последействие. Периодът на третиране да се определя според времето на последното пръскане срещу    плодовия червей, като не се просрочва повече от 10-12 дни.

Кръгломиниращ молец  /Cemiostoma scitella/. Праг  на   икономическа  вредност: 2-3 броя яйца или мини средно  на лист. Развитие на  второ  поколение – начало на излюпване 17.06; Отчитаме разтегнато  развитие  на  лятната генерация на  неприятеля. Очакваното захлаждане ще се  отрази негативно на  процеса на  излюпване затова  препоръчваме пръскането при  начало на  масово излюпване да  се извърши в периода 20-22.06. След  излюпване на гъсениците предстоят двукратни третирания, с  пиретроидни и фосфороорганични средства. Тези практики са  задължителни за микрорайони с  регистрирана   плътност  от молеца  и пропуснати третирания с хормонални ПРЗ.

Да  продължат редовните обследвания. При  доказано нападение, да  се проведе третиране по  следната схема: – При  начало на  масово излюпване  да се извърши  пръскане с пиретроиди или инсектициди ,  включващи в състава си пиретроидна съставка- При масово  излюпване и видими мини да се използват  фосфороорганични и  карбаматни  инсектициди:

Химичната  борба срещу  този стадий  на кръгломиниращият молец   трябва да се  извежда най- късно при големина на мината до 3мм. Сигналът е насочен срещу  гъсеници   до втора възраст.

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  КОСТИЛКОВИТЕ  ВИДОВЕ

Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/. Праг на  икономическа вредност  3% повредени леторасти и плодове; Да се обследват сливовите и прасковените масиви и при доказана плътност  да се  извърши трето пръскане с някой от препаратите: Дурсбан 4 ЕК 0.15%, Нуреле  Д 0.05%, Вазтак НОВ 100 ЕК 0.015%, Суми Алфа 5 ЕК 0.02%, Карате Експрес 100-120 г/дка.

Късно кафяво гниене по  праскови и кайсии. За  предпазване от  масово развитие е необходимо да се извършат едно до две предпазни третирания през  10-14 дни  комбинирано  с поредното третиране срещу  Прасковен клонков молец/Анарзия/. Да се спазват стриктно карантинните срокове при ранните и средноранни сортове. Разрешени  ПРЗ: ХОРУС   50ВГ-0.045%; СИСТАН  ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка;  ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75мл/дка;

Цилиндроспориоза/Бяла ръжда по череши и  вишни /Blumeriella jaapii/. Болестта нанася големи  повреди, които понякога водят  до  преждевременно   окапване на   листната  маса. След   приключване  на беритбата да се приложат до две последователни пръскания през  10-12 дни  в масивите с регистрирано нападение от болестта с един  от разрешените  фунгициди.

ЛОЗЯ

Брашнеста  мана по  лозата Оидиум /Uncinula necator/. Развитие на  патогена: нападение по зърната 15.06 АЕР Пловдив. Агрометеорологичните условия през изминалия период формираха оптимални условия за  бързо развитие и  вторично разпространение   на   патогена . Поради критичната фенофаза на културата  е необходимо третиранията да  продължат през 10-12 дни със системни средства. Критичният  период продължава  до фенофаза прошарване на зърното. Да се прилага просветляваща лятна резитба – колтучене, филизине – осигуряваща по-добро проветряване на  гроздовете.

За да се избегне проявата на резистентност е задължително да се редуват ПРЗ с различни активни бази и механизъм на действие. С един препарат да не се работи повече от 3 пъти в рамките на един сезон.

Мана по  лозата  /Plasmopara viticola/. Развитие на  патогена:  нападение по зърната -11.06 АЕР Пловдив. До преминаване на уязвимата фенофаза големина на  завръза  “грахово зърно”, да  се прилагат сгъстени третирания през 8-10 дни. Да се прилагат сгъстени третирания  на всеки 8-10 дни,  според метеорологичните условия и последейстивето на  подбрания фунгицид. Едновременно срещу  маната през интервал от 10-12 дни пръскането да се комбинира и срещу  оидиума  по лозата. За да се избегне натоварването с комбинации от различни фунгициди могат да се използват регистрираните продукти  за едновременна борба срещу  мана,  оидиум и сиво  гниене  по лозата – КУАДРИС  25 СК, ШАВИТ Ф 72 ВДГ, ШАВИТ Ф 71.5 ВП. Използването им е подходящо през тази  чувствителна фенофаза от развитието на културата. Допуснатата зараза в тази  ранна фенофаза ще предизвика разреждане на гроздовете и може  да компрометира бъдещата реколта.

През месеца  продължава опасноста от  градушки.  В микрорайони с регистрирани поражения в лозята е наложително третирне  до 24 часа.

Сиво гниене  /Botrytis cinerea/. Преди  затваряне на чепката да  се  извърши предпазно пръскане срещу болестта. Застрашени от поражения са масиви, в които има допуснати повреди от мана, оидиум  и шарен гроздов молец. Пропуснатите летни практики  зелени резитби, като  филизине, колтучене са  друга  основна причина за развитието на болестта. Да се обърне внимание на десертните лозя, които по правило страдат по-силно от   болестта. Третирането срещу сивото гниене да се комбинира с тези  за оидиума   и маната.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ  КУЛТУРИ

Цикада /Hyalesthes obsoletus/.Развитие  на   неприятеля:   миграция  по зеленчукови гостоприемници. На всички  посеви домати,  картофи, пипер, патладжан, магданоз, кервиз да се извърши  първо площно пръскане  в периода 19-21.06. Следващото площно  третиране да се извърши след  10-12 дни, в зависимост от метеорологичните условия през периода и последействието на избрания инсектицид. Във връзка  с  продължаващото излитане  на цикадката е важно едновременно с площното третиране да  продължи  окрайчването до 50-80 метра дълбочина  на ивицата плевелна растителност в целинните места и пасища, граничещи с зеленчуковите площи. Пръскането с инсектицидите  МОСПИЛАН   20  СП  – 25г/дка,  ГАЗЕЛ  – 25г/дка  , ХИПО  СП  – 25г/дка  и  ЕФОРИЯ 045ЗК – 125мл/дка   трябва да се извършва  при  тихо и слънчево време в часовия интервал между   9-11 часа сутринта, когато цикадката  е  по -слабо  подвижна  и  се   намира  върху гостоприемника. Борбата срещу  цикадата има  страничен, корегиращ ефект  върху плътността на листните въшки и трипса по зеленчуковите култури.

Памукова нощенка /Chloridea obsoleta/. Развитие  на   първо  поколение : начало  на  излюпване  11.06 АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност   домати – 5% нападнати плодове;  или 20 яйца/100  растения. Видът  развива три  поколения годишно. Вредят гъсениците,които нагризват  листата, бутоните   и цветовете, а  по-късно нападат  зелените  плодове, вгризват се  в  тях  и  се  хранят  със  съдържанието им. Третирането е ефикасно, когато  е насочено срещу  преобладаващи млади  гъсеници  от втора до трета  възраст. За обхващане на генерацията е необходимо да се извършат до две третирания през  8-10 дни, според метеорологичните условия  и  последействието на  избрания инсектицид. Регистриран ПРЗ:  КОРАГЕН  – 20мл/дка;  АВАНТ 150  ЕК  – 25  мл/дка; АМПЛИГО  150  ЗК- 0.04  л/дка;  АФЪРМ  095  СГ  – 150  г/дка; НУРЕЛЕ  Д – 80мл/дка;  СКАТО  – 30-50мл/дка;  ЦИТРИН  МАКС  – 10  мл/дка;  ДЕЦИС 100ЕК   – 7.5-12.5мл/дка.;  ДЕЛТАГРИ  – 50-30мл/дка.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)


Още за растителна защита: