Растителна защита

Люцерновата нощенка - Chloridea maritimа е повсеместно разпространен вид. Неприятелят е пеперуда с размери 40 мм. Предните крила са охреножълти с три напречни ивици. Задните крила са светложълти. Яйцето е бя­ло, полусферично с ребра. Гъсениците на люцерновата нощенка - Chloridea maritimа вари­рат по цвят , като преобладават зелените, но се срещат тъмнозелени и бледорозови, с раз­мер 45-50мм.

Надлъжно по гръбната страна преминават 9 по-светли ивици. Зимува като какавида в землиста камерка в почвата. Вредят гъсениците, като първоначално младите нагризват малки ямички по долния епидермис и паренхимата на листа, след то­ва нагризват краищата на листата, а накрая ги унищожават изцяло.

Люцерновата нощенка развива две поко­ления годишно. Пеперудите летят от края на май до началото на юли. Снасят яйца по дол­ната страна на листата поединично или на групички. Възрастните гъсеници унищожа­ват цветовете и чушките. Пеперудите от вто­ро поколение летят през юли и август, като гъсениците повреждат с предпочитание гене­ративните органи. Борбата с люцерновата нощенка - Chloridea maritimа е насочена срещу младите гъсеници до трета възраст.