Растителна защита

Масово намножаване на листоминиращи молци се наблюдава в отделни региони и често е свързано освен с благоприятни климатични условия, така също и с неправилно взетите мерки за растителна защита, например използване на инсектициди, които засягат естествените врагове на листоминиращите молци. Повредените листа имат намалена фотосинтезираща повърхност, а при силно нападение окапват преждевременно. Това води до изтощаване на овощните дървета и залагане на по-малко пъпки за следващата година.

Как да водим ефикасна борба с листоминиращите молци?

У нас има над 30 вида паразитни насекоми, които играят съществена роля при регулиране популацията на листоминиращите молци. За да бъдат предпазвани те , се препоръчва употребата на селективни растителнозащитни средства срещу основните неприятели (Например: гранулозен вирус срещу ябълков плодов червей). Ако се използват регулатори на растежа на насекомите за борба с листозавивачките и ябълковия плодов червей, това осъществява и частичен контрол над листоминиращите молци. Ако се налага отделно третиране срещу молците с инхибитори на на хитиновия синтез те трябва да се използват в началото на яйцеснасянето. За точно определяне момента на третирането с инсектициди, трябва да се наблюдава летежа на молците с феромо-нови уловки, с листа поставени в ентомологични кафези или чрез стръскване на 100 клонки непосредствено след цъфтежа. ПИВ е 8-10 молци при стръскване на 100 клонки или 2-4 яйца на лист в началото на яйцесна-сянето за прилагане на ПРЗ от групата на ИХС.

Прилагането на контактни или проникващи инсектициди се препоръчва при 2-4 пресни мини на лист. За установяване броя на яйцата или пресните мини трябва да се прегледат 250 - 500 листа взети от 5-10 контролни дървета. Контактните инсектициди са неефективни защото ларвите на листоми-ниращите молци се вгризват направо под хориона на яйцата и не се придвижват по повърхността на листата както плодовите червеи. Проникващите продукти за растителна защита (неоникотиновите) обикновено са тотални и убиват всички паразити осъществяващи естествено регулиране плътността на миниращите молци. Инхибиторите на синтеза на хитина не трябва да се прилагат много често, тъй като е възможно да се появи резистентност.

За да бъде ефикасна борбата с листоминиращите молци трябва да се използват препарати за растителна защита със следните активни вещества:

* Трифлумурон; дифлубензурон; флуфеноксурон; тефлубензурон; фенитротион; фозалон; хлорпирифос-метил; фентоат; диметоат; есфенвалерат; фенпропатрин; делтаметрин; бифентрин; ламбда-цихалотрин; циперметрин; алфа-циперметрин; цис-транс-циперметрин; фенпропатрин + хекситиазокс; циперметрин + фозалон; есфенвалерат + фенитротион; циперметрин + хлорпирифос-етил; метомил и тиодикарб.