Растителна защита

Масово намножаване на листоминиращи молци се наблюдава в отделни региони и често е свързано освен с благоприятни климатични условия, така също и с неправилно взетите мерки за растителна защита, например използване на инсектициди, които засягат естествените врагове на листоминиращите молци. Повредените листа имат намалена фотосинтезираща повърхност, а при силно нападение окапват преждевременно. Това води до изтощаване на овощните дървета и залагане на по-малко пъпки за следващата година.

Как да водим ефикасна борба с листоминиращите молци?

У нас има над 30 вида паразитни насекоми, които играят съществена роля при регулиране популацията на листоминиращите молци. За да бъдат предпазвани те, се препоръчва употребата на селективни растителнозащитни средства срещу основните неприятели (Например: гранулозен вирус срещу ябълков плодов червей). Ако се използват регулатори на растежа на насекомите за борба с листозавивачките и ябълковия плодов червей, това осъществява и частичен контрол над листоминиращите молци. Ако се налага отделно третиране срещу молците с инхибитори на на хитиновия синтез те трябва да се използват в началото на яйцеснасянето. За точно определяне момента на третирането с инсектициди , , трябва да се наблюдава летежа на молците с феромо-нови уловки, с листа поставени в ентомологични кафези или чрез стръскване на 100 клонки непосредствено след цъфтежа. ПИВ е 8-10 молци при стръскване на 100 клонки или 2-4 яйца на лист в началото на яйцесна-сянето за прилагане на ПРЗ от групата на ИХС.

Прилагането на контактни или проникващи инсектициди се препоръчва при 2-4 пресни мини на лист. За установяване броя на яйцата или пресните мини трябва да се прегледат 250 - 500 листа взети от 5-10 контролни дървета. Контактните инсектициди са неефективни защото ларвите на листоми-ниращите молци се вгризват направо под хориона на яйцата и не се придвижват по повърхността на листата както плодовите червеи. Проникващите продукти за растителна защита (неоникотиновите) обикновено са тотални и убиват всички паразити осъществяващи естествено регулиране плътността на миниращите молци. Инхибиторите на синтеза на хитина не трябва да се прилагат много често, тъй като е възможно да се появи резистентност.

За да бъде ефикасна борбата с листоминиращите молци трябва да се използват препарати за растителна защита със следните активни вещества:

* Трифлумурон; дифлубензурон; флуфеноксурон; тефлубензурон; фенитротион; фозалон; хлорпирифос-метил; фентоат; диметоат; есфенвалерат; фенпропатрин; делтаметрин; бифентрин; ламбда-цихалотрин; циперметрин; алфа-циперметрин; цис-транс-циперметрин; фенпропатрин + хекситиазокс; циперметрин + фозалон; есфенвалерат + фенитротион; циперметрин + хлорпирифос-етил; метомил и тиодикарб.