Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Растителна защита срещу вредители в 3-та десетдневка на април.

Из Бюлетин 5 за

растителна защита на БАБХ Пловдив, издаден на 22.04.2016 г. (за контакти виж в края на текста)

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/. Фенологично развитие: „формиране на завръз“. Първи петна по листата от струпясване са открити от 19.04 в АЕР (агроекологичен район) Пловдив. След регистрирането на този нов етап от развитието на патогена за разпространението на конидиалната форма е достатъчно само листно навлажняване над 8 часа и температура. Тези условия се формират от обилните сутрешни роси, краткотрайните превалявания и високи среднодневни температури, които създават условия за по- бързо протичане и натрупване на смесен тип инфекции.

Бързо нарастващата листна маса и критичната фенофаза на завръза изискват задължително покритие на прирастта през 8-10 дни. Сгъстените РЗ третирания се препоръчват до преминаване на фенофаза – големина на плода орех.

Да се извърши второ следцъфтежно пръскане със системни средства за борба.

Забележка: След валеж или продължително навлажняване да се подбират  ПРЗ , имащи локално и системно действие, които блокират нарастването на мицела в ранните фази от развитието им: /Фабан, Скор, Луна Експирианс/. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор до 72-96 часа от последния регистриран валежен период.  Употребата на един и същи системен продукт може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация. За предпазване от проява на резистентност е задължително да се осигури редовна ротация на различни активни бази и механизъм на действие, според метеорологичните условия и степента на зараза. Препарати: Хорус 50 ВГ – 0,03%предпазно, 0.05%лечебно, Делан ВГ – 50 гр/дка и др.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/ . В градини с чувствителен сортов състав да се извърши поредно пръскане 10-12 дни след последното. Да се подбират системни фунгициди за едновременна борба със струпясването като Систан Екозом – 150 мл/дка  Луна Експирианс – 20-75 мл/дка, Фонтелис СК – 75 мл/дка и др.

Кръгломиниращ молец /Cemiostoma scitella/. Развитие на вредителя: начало на излюпване – 19.04., първи видими мини – 21.04. След излюпване на гъсениците предстоят двукратни третирания с пиретроидни и фосфороорганични средства. Тези практики са задължителни за микрорайони с регистрирана висока плътност от молеца и пропуснати хормонални третирания. Да продължат редовните обследвания. При доказано нападение, да се проведе третиране по следната схема:

– При начало на масово излюпване да се извърши пръскане с пиретроиди или инсектициди, включващи в състава си пиретроидна съставка: като Вазтак НОВ 100 ЕК – 0.015%,Децис 2.5 ЕК -0.04% или други. При масово излюпване и видими мини да се използват фосфороорганични и карбаматни инсектициди като Дурсбан 4 ЕК -0.15%,Би 58 -0.15% или др.

Химичната борба срещу този стадий на кръгломиниращият молец трябва да се извежда най-късно при големина на мината до 3мм. Сигналът е насочен срещу  гъсеници до втора възраст.

Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/.Развитие на първо поколение: начало на яйцеснасяне -20.04 в масивите на община Родопи . Праг на икономическа вредност-ПИВ: 2- 3 бр. пеперуди за седмица на една феромонова уловка. За всички плододаващи ябълкови и крушеви градини с доказана плътност може да се извърши пръскане с ПРЗ от групата на инхибиторите на хитиновия синтез. Да се работи с регистрираните инсектициди: ДИМИЛИН 25 ВП – 0.04%. Прилагането на тази група ПРЗ изисква много високо качество на третиране. Нужно е да се осигури добро опръскване на листната маса.

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ

Черешова муха /Rhagoletis c erasi/. Развитие на неприятеля: начало на летеж 18.04 АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност 10 броя мухи на уловка. Черешовата муха е икономически най-опасният неприятел по черешата и вишнята. Женските мухи предпочитат да снасят яйцата си в избистрените, започнали да назряват плодове. Затова най-ранните сортове, които вече са узрели, са устойчиви. Жизнеността на мухите зависи от природните условия. Препарати: Вазтак НОВ 100 ЕК – 0.015% (7 дни карантинен срок), Фюри 10 ЕК – 0.0125% (1 ден), Децис 2.5 ЕК – 0.03% (7 дни) или др.

Количеството на мухите в короната на дърветата нараства значително при сухо и слънчево време. В топло, но облачно време мухите пък са слабо подвижни. Обикновено се крият под листата и по почвата. Химична борба срещу черешовата муха са води срещу възрастното насекомо преди яйцеснасянето. Първото пръскане се извършва 10-14 дни след началото на летежа, а второто 10-14 дни след първото в зависимост от последействието на използвания инсектицид при първото пръскане и температурните условия. При ранните череши само през отделни години може да се наложи пръскане. При средноранните череши се провеждат две, а при късно зреещите – три пръскания. Последното пръскане да се извърши преди беритбата, като се подбира инсектицид с кратък карантинен срок на действие, съобразен с изнасянето и предлагането на продукцията на пазара.

МАСЛОДАЙНА РОЗА

Розен агрилус /Agrilus mokrzeckii/. Фенофаза на културата “масова бутонизация “. Развитие на неприятеля начало на имагениране. Праг на икономическа вредност: 25 броя възрастни на 500 храста. Бръмбарите се хранят с листата. Главните поражения се причиняват от ларвата, която живее в клонките. На мястото, където се храни се образува вретеновидно надебеляване. Запазва се тенденцията за проява на висока плътност от агрилуса в розовите масиви на областта. Препоръчваме следната схема на борба:

* първо предцъфтежно пръскане приложено във фенофаза “розов бутон”;

* коригиращо третиране след приключване на беритбата.

Да се работи с разрешените пиретроидни средства: – ДЕЦИС 2.5 ЕК – 50 мл/дка, ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – 20мл/дка, ДИМИЛИН 25ВП- 100г/дка-третира се 3-4 дни преди беритбата.

Ръжда по маслодайната роза /Phragmidium mucronatum/. Наличието на силен стар инфекциозен фон в масивите налагат да се извърши трето предцъфтежно пръскане. Регистрирани ПРЗ : ОРИУС 25 ЕВ -80 мл/дка

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Вредна житна дървеница /Eurygaster inyegriceps/. Ф е н о ф а з а   н а  к у л т у р а т а  п ш е н и ц а: “изкласяване”. Праг на икономическа вредност: – 2 бр./кв. м – при суха пролет, слаби и редки посеви; – 4 бр./кв. м при нормален посев и благоприятни климатични условия; – 6 бр./кв. м при хладна пролет и гъсти посеви ; – 1-1,5 бр./кв. м. за семепроизводните посеви; Пет откоса с ентомологичен сак покриват 1 кв.м; Възрастните дървеници смучат сок от долната част на централното стъбло или от страничните братя, при което централният лист пожълтява усуква се и изсъхва. Когато времето се затопли, те смучат сок от връхните части на неизкласилите още растения. Над мястото на убождането класът побелява, не се образуват класчета, вретеното се изкривява, а осилите се накъдрят (частично белокласие). Непосредствено след изкласяването вредните житни дървеници смучат сок от стъблото над последното коляно – тогава целия клас побелява (пълно белокласие).

Към момента отчитаме масова миграция на възрастните дървеници към зърнено-житните посеви. Плътността от възрастното на вредната житна дървеница до момента е под ПИВ. Към третиране да се пристъпва, когато е завършила миграция на възрастните и съотношението на мъжки към женски е 1:1 и отчетена плътност над ПИВ. Да се обърне специално внимание на семенните участъци. За опазване на яйчните паразити в природна среда да се ползва бързия инициален ефект на синтетичните пиретроиди и краткия им карантинен срок, не повече от 10 дни. Обследванията да се извършват в тихо и слънчево време с ентомологичен сак. Необходимо е да се подбират първо гъстите и буйни посеви.

В случаите, когато нападението е локализирано на огнища или по края на полетата, да се прилага частично третиране или окрайчване на посева. При необходимост за едновременно провеждане на борба срещу възрастните от житна дървеница и ларви на обикновена житна пиявица да се подбират продукти за растителна защита, регистрирани за борба с двата неприятеля.

Обикновена житна пиявица /Oulema melanopa/. Праг на икономическа вредност – 20% унищожена листна маса, във фенофази изкласяване, във фенофаза цъфтеж 2 бр. ларви на стъбло. Установено е начало на излюпване на житна пиявица в житните посеви на областта. За преобладаващите посеви плътността от ларвният стадий е до ПИВ. Излюпените ларви са покрити със слузеста материя и се хранят по листата като изгризват надлъжни ивици без да засягат долния епидермис. Да продължат редовните маршрутни прегледи.

Брашнеста мана по житните /Erysiphe graminis/. Праг на икономическа вредност – 30% нападната листна маса и първи пустули по последния флагов лист; Нападението от брашнеста мана е локализирано основно в долните етажи на добре развити, гъсти посеви. Да продължат редовните наблюдения. Да се следи за темповете на движение на заразата и процентното нападение по горните етажи. Препарати: Танго Супер 80-100мл/дка, Бампер Супер – 100 мл/дка, Байфидан 250 ЕК – 50 мл/дка.

РЗ практики преди изнасяне на разсада в полска среда

През месец май предстои изнасяне на зеленчуковия разсад на полето. Това налага да се спазват рутинни растително защитни практики. Непосредствено преди изнасяне на готовия разсад, предпазно пръскане срещу листни петна, листни въшки и трипс. Да се работи с: * фунгицидни средства – СИГНУМ 60-150 гр/дка ПОЛИРАМ ДФ -0.2%, СКОР 250 ЕК -0.04%, КУАДРИС 25СК-0.075%, * инсектицидни ПРЗ: – МОСПИЛАН -0.0125%, КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД – 0.06%, ПИКАДОР 20 СЛ -0.05%, БИСКАЯ 240 ОД – 0.06%, НЕКСИД 015КС – 0.02%, БИ-58 – 0.05%. Препоръчват се профилактични третирания в полска среда срещу векторите приносители на вируси (листни въшки, трипс), причиняващи летална некроза и бронзовост. Да се унищожава плевелната растителност в близост до културите и поддържане на чиста фитосанитарна защитна ивица около тях.

ХЕРБИЦИДИ

Домати разсадни: Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели. Хербициди внесени преди разсаждане на доматите:  Стомп НОВ 330 ЕК –  400-500 мл/дка, Дуал Голд 960 ЕК – 120 мл/дка. Срещу едногодишни широколистни плевели, внесени преди разсаждането на ЗЕНКОР 70ВГ -70г/дка, ЕКЛИПС 700 ВДГ – 70г/дка.

Пипер разсаден. Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели. Хербициди внесени преди разсаждане на културата: СТОМП НОВ 330 ЕК 400-500 мл/дка;  ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК – 120мл/дка.

Тютюн на полето. Хербициди внесени преди разсаждане срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели: Стомп НОВ 330 ЕК- 400 мл/дка, Стомп АКВА – 350-400 мл/дка, Девринол 4Ф – 400мл/дка.

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-consultant.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени повече препарати с дозите за третиране!)