Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Бюлетин зарастителна защита при овощни, лозя, житни,зеленчуци.

Из Бюлетин 9 за

растителна защита на БАБХ Пловдив, издаден на 30.05.2016 г. (за контакти виж в края на текста0.05.2016г

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ

Струпясване

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/. Нестабилната агрометеорологична обстановка през изминалия период благоприятства развитието и разпространението на струпясването в масивите на областта.

За предпазване на новия прираст от зараза и завръза от инфекция в масивите на областта препоръчваме да се извърши поредно следцъфтежно третиране със системни средства за борба до пълно преодоляване на допуснатата зараза. При пропуски в редовната РЗ и допусната зараза да се ползват с предимство ПРЗ с активна база Додин (Силит 40 СК 0.16%), които имат стопиращ и изкореняващ ефект върху петната.

Във връзка с опасността от градушки, препоръчваме след установяване на събитието да се пръска до 24 часа с медсъдържащ препарат за навременно калциране на раните.

В масиви с преобладаващ сортов състав чувствителен на брашнеста мана е необходимо да продължи комбинираната борба през 10-12 дни. Подходящи ПРЗ за комбинирана борба срещу струпясване и брашнеста мана са Фабан 120 мл/дка, Систан Екозом 150 мл/дка, Скор 250 ЕК 0.02%, Шавит Ф 72 ВДГ 0.2% или друг. Да се осигурява оптимално опръскване на бързо нарастващата листна маса, младите леторасти и оформящ се завръз през интервал от 8-10 дни.

Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/. Праг на икономическа вредност-ПИВ: 0.8-1% пресни вгризвания на дърво. При констатиране на плътност над ПИВ да се извърши трето пръскане срещу първо поколение на неприятеля. Да не се просрочват сроковете между третиранията повече от 10-12 дни. Важно условие за успешна РЗ е използването на ПРЗ с различни активни бази. На този етап от вегетацията препоръчваме използването на разрешени ПРЗ с по-дълго последействие и защита от пресни вгризвания-/групата на органофосфорните, карбаматни и др. инсектициди/. Да се използва един от одобрените и регистрираните ПРЗ за неприятеля – Дурсбан 4 ЕК 150-187мл/дка, Карате Зеон 5 КС 0.02% или друг.Земеделски производители занимаващи се с биологично производство на ябълки могат да използват биоинсектицидите – МАДЕКС ТВИН – 10мл/дка, МАДЕКС ТОП – 10мл/дка с раб. р-р 40-120л/дка и СИНЕИС 480СК – 20-38мл/дка.

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ

Източен плодов червей /Grapholitha molesta/. Праг на икономическа вредност-ПИВ: млади градини 1-1.5% нападнати клонки; плододаващи градини 1.5% повредени леторасти; Да продължат обследванията в прасковените масиви. При доказан ПИВ да се извърши трето пръскане срещу гъсениците от първо поколение. Следващото третиране да се извърши след 10-12 дни, според последействието на използвания препарат – Дурсбан 4 ЕК 150-200мл/дка, Ранер 240 СК 0.03%, Нексид 015 КС 0,03% или друг.

Сливов плодов червей /Laysperesia funebrana/. Праг на икономическа вредност: 1-1.5% пресни вгризвания на дърво; Да продължат обследванията в сливовите градини. При доказана плътност, да се извърши трето пръскане срещу първо поколение на неприятеля. Правилното извеждане на химичната борба на този етап от вегетацията може да ограничи повредите от по-вредоностното второ поколение. Следващото третиране да се извърши след 10-12 дни.

ЛОЗЯ

Брашнеста мана по лозата Оидиум /Uncinula necator/. Фенофаза на културата: цъфтеж. Поради критичната фенофаза на културата е необходимо третиранията да продължат през 10-12 дни със системни средства, комбинирани с тези за маната – Вивандо 20 мл/дка, Шавит 25 ЕК 0,01%,Систан Екозом 60 мл/дка или друг. Умерено високите температури и високата въздушна влага са предпоставка за бързо развитие и вторично разпространение на заразата. Да се прилага просветляваща лятна резитба-филизине и колтучене. Критичният период продължава от цъфтеж до фенофаза прошарване на зърното.

Мана по лозата /Plasmopara viticola/. Развитието на болестта се благоприятства от сравнително хладно и влажно време, чести, но слаби превалявания или наличие на роса. Най-критичният период от фенологичното развитие на лозата за нападение от мана е от масов цъфтеж до големина на зърната “грахово зърно”. В тази феноваза е задъжително да се извежда редовна и правилна РЗ със системно действащи фунгициди. На площи с допусната зараза третиранията да се извършват през 8-10 дни. Едновременно срещу маната през интервал от 10-12 дни пръскането да се комбинира и срещу оидиума по лозата. Препарати: Орвего – 80 мл/дка, Шавит Ф 72 ВДГ 0.2%, Кабрио Топ – 200 гр/дка Акробат Плюс – 200 гр/дка, Акробат Р 0.25% или друг.

ЖИТНИ КУЛТУРИ

Вредна житна дървеница /Eurygaster integriceps/. Фенофаза пшеница “начало на млечна зрялост”, ечемик “млечна зрялост”. Развитие на вредителя: начало на излюпване – 26.05 ; – очаквани 30% ларви от трета възраст – 04-06.06. Икономически праг на вредност: – 2 бр.ларви/кв.м – при благоприятни климатични условия и нормален посев; – 4 бр.ларви/кв.м – при хладна пролет и гъсти посеви; – 1 бр.ларви/кв.м – за семепроизводни посеви при косене със стандартен ентомологичен сак. От извършените обследвания в житните посеви се констатира плътност до прага на вредност за преобладаващите площи в областта. Най-чувствителните фази от развитието на пшеницата са “наливане на зърното” и “млечна зрялост”, през които ларвите нанасят повреди и намаляват добива от зърно. Ларвите от първа възраст не се хранят, а ларвите от втора до пета възраст смучат сок от плевите и зърната. Повредените в млечна зрелост зърна по-късно се спарушват. През фенофаза “восъчна зрелост” повредите от ларвите влошават глутена и хлебопекарните качества на брашното. При извеждане на борбата в ранните фенофази от развитието на пшеницата, да се ползват РЗ продукти с по-дълго последействие, групите на фосфороорганични или карбаматни инсектициди.

Във фенофази “край на млечна” и “восъчна” зрялост да се избират продукти с кратко последействие и бърз инициален ефект. Третирането да започне от семепроизводните посеви. За представително обследване е необходимо да се направят на 20 места по 10 замаха с  ентомологичен сак. Пет откоса покриват един квадратен метър. Броят на уловените ларви от първа до трета възраст се удвоява. Решението за химична борба да се взема конкретно за всеки отделен случай след достигнат праг на вредност и преобладаващи 30% ларви от 3-та възраст. Специално внимание да се обърне на по-слаби и семепроизводни посеви. Препарати: Пиринекс 48 ЕК 100 мл/дка, Карате зеон 15 мл/мка, Вазтак НОВ 100 ЕК 12 мл/дка или друг.

Пшеничен трипс /Haplothrips tritici/. Праг на икономическа вредност 30 броя ларви на клас във фенофаэа восъчна зрялост, 20 бр. ларви на клас във фенофаза млечна зрялост и засушени райони. Основна вреда нанасят ларвите, които във фенофаза “млечна” и “восъчна зрялост смучат сок от различни места на зърното, като най-често се струпват в браздичката. Хладното и влажно време възпрепятства масовото намножаване на трипса. Регистрирано е начало на излюпване в масивите. Към датата на наблюдение плътността от ларвният стадий в житните посеви в областта е под прага на вредност.

Брашнеста мана по житните /Erysiphe graminis/. Праг на икономическа вредност 30% нападната листна маса и първи пустоли по последния флагов лист. Във фенофаза „поява на 1/2-ра от класа” – „край на цъфтеж”; Нестабилната метеорологична обстановка и падналите валежи в областта създадоха условия за бързо покачване на брашнестата мана до средните етажи. Отчетени са и първи постули и по флаговия лист. Да продължат редовните наблюдения. Решението за химична борба да се взема конкретно за всеки посев, според указания ПИВ. Препарати: Диамант макс 120-150мл/дка, Дует ултра 60мл/дка,  Фалкон 460 ЕК 60 мл/дка или друг.

Ръжди по житните. Праг на икономическа вредност: Кафява ръжда 10% нападение по лигулата и първи сори по флагален лист, Жълта ръжда 5% нападение. Хладното и дъждовно време-почти ежедневни валеж, висока относителна влажност и умерени температури благоприятстваха развитието на ръждите в областта. Отчитаме значително увеличение на степента на нападение от кафява и жълта листна ръжда по пшеница и ечемик основно по чувствителни сортове, където и степента на нападение достигна прага на вредност.

Нападението от Жълта ръжда най-често е на петна или участъци от посева и се характеризира с поражения изключително по последния и предпоследния лист на растенията.

Кафява ръжда: Болестта се развива през целия вегетационен период, но най-често в периода от изкласяването до узряването на пшеницата. При силно нападение листната петура се усуква и изсъхва преждевременно. Особено негативно върху добива се отразява нападението на флагелния лист. Зърното остава дребно, спаружено и с лоши хлебопекарни качества. Решението за химична борба да се взема конкретно за всеки масив, според указания ПИВ, като се наблюдава да се запази незасегнат последния лист на класа. Регистрирани фунгициди за борба: Диамант МАКС 150 мл/дка, Дует Ултра 60мл/дка, Байфидан 250 ЕК 50 мл/дка, Импакт 25 СК 50 мл/дка или друг.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Зелева нощенка /Mamestra – Barathra brassicae/. Развитие на неприятелите: начало на излюпване – 22.05; – гъсеници 2-ра ,трета възраст – 30.05-01.06. Праг на икономическа вредност: 12-15 гъсеници от трета възраст на 100 растения при ранното зеле, граха и късното зеле 15-18 гъсеници от трета възраст на 100 растения; Плътността от този неприятел е трайно над ПИВ за областта. Младите гъсеници живеят задружно от долната страна на листата. Нагризват ги във вид на по-малки или големи неправилни отвори. След като нараснат живеят по единично , , като изгризват листата и дълбаят ходове в главите на зелето, които са изпълнени с извержения. В резултат зелките загиват или стават негодни за консумация. Третирането е ефикасно ,когато е насочено срещу гъсеници втора и трета възраст. Препарати: Ранер 240 СК 40 мл/дка, карантинен срок (к.с.) 14 дни, Авант 150 СК 20мл/дка, к.с. 3 дни, Децис 2.5 ЕК 70 мл/дка, 7 дни, Карате Зеон 15 мл/дка, 7 дни или друг.

Ъгловати петна /Бактериен пригор/ по краставици /Pseudomonas syringae pv. lachrymans /. По листата се появяват мазни, ъгловати петна, ограничени от периферията. При висока атмосферна влажност долната страна на петната се покриват с жълти, мътни капчици – бактериален ексудат. В сухо време петната просъхват и лъщат на светлина. Причинителят на болестта се запазва по семето, в растителните остатъци и почвата. Бактерията се разнася на близки разстояния с поливните води.

Превантивни мерки за борба: – След откриване на първите признаци да се приложи незабавно унищожаване на болните растения. – Да се отстраняват засегнатите листа, като се изчакат обедните часове, когато ексудата е засъхнал. – Да се извършват 2-3 сгъстени пръскания през 7-8 дни с медсъдържащи средства.

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.