Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Неприятел по плодовата продукция.

Drosophila suzukii има широк кръг от

растения-гостоприемници, който обхваща над 95 вида, принадлежащи към 23 ботанически семейства.   Drosophila suzukii причинява значителни икономически щети по плодовете на костилкови и ягодоплодни култури.

Основните повреди – от ларвите, които се хранят с месестата част на плодовете. В рамките на няколко дни те се деформират, омекват, и стават негодни за продажба.

Видът има висок репродуктивен потенциал и бърз цикъл на развитие . Анализът на резултатите от климатичния модел показва, че вредителят може да развие на територията на България от 3 до 7 поколения годишно. До 7 поколения биха могли да се развият в най-северните части на Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, най-южните части на области Благоевград , Хасково и Ямбол, части от Стара Загора и Пловдив.

Разпространението на Drosophila suzukii е основно чрез заразени плодове.