Растителна защита

Хербициди за борба с житните плевели в житните култури

За да бъде ефикасна борбата с житните плевели - лисича опашка, ветрушка, метлица, пиявица и др. трябва да изберем най-подходящите противожитни хербицидни препарати.

Професионалистите знаят, че житните плевели са чувствителни към прилаганите хербициди от първи-втори до четвърти - пети лист от своето развитие. След като навлезнат във фаза братене на житните култури, плевелите стават устойчиви и прилагането на хербициди става абсолютно излишно.

Добри резултати в борбата с житните плевели се получават при употребата на препарати на база:

  • хлортолурон (Толурекс 80 ВП, Толуран 80 ВП, Хлортосинт 80 ВП) в доза 300-350 г/дка; изопротурон (Изопросинт 75 ВП - 230 г/дка и др.);
  • имазаметабенз (Асерт 250 ЕК - 300 мл/дка);
  • тралкоксидим (Грасп 10 ЕК -200-250 мл/дка);
  • феноксапроп-П-етил+антидот (Пума супер 7.5ЕВ - 100 мл/дка, Хусар макс + дженапол - 20-25 г + 40-50 мл).

Хербицидите Асерт, Грасп, Пума супер и Хусар макс (само при пшеница) могат да се използват и при заплевеляване с див овес - от фаза трети лист до края на братенето на плевела.

Хербицидите на база изопротурон и хлортолурон се прилагат след настъпване на трайна вегетация на житните култури през пролетта при температура на въздуха през деня около 10 градуса и над 0 градуса през нощта. За да се прояви техния ефект е необходимо към момента на третирането с тези препарати в почвата да има достатъчно количество влага.

Ефикасни хербициди срещу дивия овес

За борба с дивия овес се прилагат и специализираните за тази култура хербициди, като един от тях е Топик 080 ЕК (клодинафоп+антидот) - 30 мл/дка (действа и на лисичата опашка , но не е ефикасен срещу едногодишната метлица).

Хербицида Топик 080 ЕК се прилага при пшеница, тритикале и ръж. Не трябва да се прилага при ечемика, тъй като е фитотоксичен за него. При пшеницата се използва само и единствено Хусар макс. Хербицидите на база хлортолурон (Толурекс 80 ВП, Толуран 80 ВП и др.) не трябва да се смесват с препарати на база 2,4-Д и 2М-4Х. При нужда хормоноподобните хербициди трябва да се прилагат най-малко 10-14 дни преди или след третиране с противожитните хербициди. Изопротурон може да се използва заедно с хормоноподобните хербициди. Топик се смесва със сулфонилуреи.

Подходящи хербициди срещу житни и широколистни плевели

За едновременно унищожаване на широколистните и някои житни превели, като див овес, лисича опашака, райграс при пшеницата може да де се използва и хербицидът Хусар макс + дженапол, приложен в доза 25 г+50 мл/дка от трети лист до края на братене на културата.