Растителна защита

Venturia pirina (Bref.) Aderh.',,,0,0);" >Струпясване по крушата - <strong class=Venturia pirina (Bref.) Aderh." align="left" title="Струпясване по крушата - Venturia pirina (Bref.) Aderh." style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Струпясване по крушата - Venturia pirina (Bref.) Aderh. напада листата, цветовете, завръзите плодовете и леторастите. По младите листа се появяват дребни до средно големи, неправилно закръглени кафеникавозелени плесенови налепи. Тъканите под налепа са кафяви. Младите листа се деформират, пожълтяват и окапват преждевременно. По-късно нападнатите листа остават върху клоните, но имат намалена асимилационна способност.

По дръжките на цветовете и цветните чашки се появяват неправилно удължени плесенови налепи, както при лис­тата. Силно заразените цветове окапват преждевременно и често пъти тези повреди не се забелязват и се отдават на други при­чини. По плодовете петната се разрастват бързо и причиняват деформиране и напук­ване. Рано нападнатите плодове окапват преждевременно. При по-късно заразените плодове петната влошават външния им вид. По младите леторасти повредите са в осно­вата или около пъпките, където отначало се наблюдават петна покрити с плесенов налеп, а по-късно те стават корковидни на­пукват се и леторастите при нарастването се покриват с дребни раковини. Тези повре­ди са входни врати за редица други патогени, като Nectria sp., Alternaria sp., Botryosphaeria sp.

Причинителят е Venturia pirina (Bref.) Aderh. (syn. Endostigma pirina Sydow) от клас Ascomycetes с анаморф (конидиален стадий) Fusicladium pirinum (Lib.) Fuckel. V. pirina зиму-ва като псевдотеции в заразените листа върху почвената повърхност. В псевдотециите се формират аскоспори , които узряват през про­летта и при навлажняване се отделят. Узрява­нето на първите аскоспори съвпада с разпуква­не на пъпките или по - точно фаза „зелен бу­тон", а отделянето им продължава от 6 до 8 седмици. Масово отделяне на аскоспори става по време на цъфтежа. Аскоспорите причиня­ват първичните инфекции. По-късно заразяванията се причиняват от конидиоспорите.Опти-мални условия за развитие на болестта се съз­дават при навлажняване на растителните час­ти, температура около 20°С и наличие на мла­ди тъкани.

При крушата, заболяването струпясване по крушата - Venturia pirina (Bref.) Aderh. може да презимува и като мицел в заразените леторасти, къде­то напролет се формират конидиоспори. Времето необходимо за инфекция зависи от продължителността на навлажняване на ор­ганите (листа, плодове, леторасти) и темпе­ратурата на въздуха.

Борба с болестта струпясване по крушата - Venturia pirina (Bref.) Aderh.

Агротехнически мерки - засаждане на крушови градини на подходящи месторастения и по точно с добър въздушен дренаж. При създаване на нови насаждения; сорто­вете да се групират според чувствителност­та към струпясване и огнен пригор, което да позволи диференцирана химична борба. Разстоянията на засаждане, формирането на короните и резитбата да създават условия за добро огряване на цялата корона и качествено третиране. Да се избягва дъждуване, което създава много добри условия за раз­витие на струпясването и огнения пригор.

Санитарни мерки - изрязване и унищожаване на заразените леторасти, заораване на заразените листа или третиране с карба­мид - 5% за ускоряване разлагането им и предотвратяване образуването на плодните тела. Препоръчва се и третиране на листата преди листопада с бензимидазолови продук­ти. Химичната борба срещу болестта струпясване по крушата се води по същия начин, както при ябълката.

Активни вещества, които могат да се използват за орба с струпясване по крушата - Venturia pirina (Bref.) Aderh.

Меден оксихлорид, каптан, хексаконозол, битертанол, бромуконазол, дитианон, манкоцеб, трифлоксистробин, крезоксин-метил, метирам, цинеб, флузилазол, фенаримол, додин, миклобутанил, дифенконазол, диниконазол, сяра, пенконазол, метилтиофанат, тебуконазол.