Растителна защита

Болестта сиви листни петна по крушата у нас са установени във всички райони, където се отглеждат круши. Тази болест се появява в по висока плътност в крушови насаждения, където не се води борба срещу струпясването. През от­делни години тя може да нанесе щети в раз­садниците.

Повреди от болестта сиви листни петна по крушата се наблюдават по листата, където се появяват първоначално дребни закръглени пурпурни петна , които постепенно нарастват и достигат големина до 4 mm в диаметър. По-късно петната ста­ват кафяви, като в средата постепенно изб­ледняват до сиви или мръснобели. Краищата на петната остават оцветени пурпурно до червеновиолетово. Върху сивата част на петната се появяват дребни черни плодни тела на гъбата. Заразените тъкани некротират, а здравата част между петната пожъл­тява. Такива листа окапват преждевремен­но. По-слабо нападнатите листа остават върху клонките.

Причинителят на болестта сиви листни петна по крушата е Mycosphaerella sentina (Auersw.) Boerema. Гъбата презимува в зара­зените окапали листа върху почвената повъ­рхност, където се формират псевдотеции с асци и аскоспори. През пролетта узрелите аскоспори се отделят при навлажняване и причиняват първите заразявания. Образува­лите се по-късно пикнидии с конидии при­чиняват вторичните заразявания през вегетационният период.

Стратегия за борба срещу болесста сиви листни петна по крушата

У нас специални третирания срещу боле­стта не се извършват, тъй като фунгицидите използувани срещу струпясването огранича­ват развитието на сивите листни петна.