Растителна защита

По листата на дюлята се появяват дреб­ни закръглени петна с размер около 4 mm в диаметър с червено - кафяв цвят. В средата на петната се образуват черни, изпъкнали плодни тела. При силно напетнените листа тъканите между петната пожълтяват и та­кива листа окапват преждевременно.

По листата на крушата петната са с неправил­на форма и кафяв цвят, понякога оградени с по-светъл ореол. Силно напетнените листа окапват преждевременно. По леторастите петната са дребни, тъмнокафяви с елипсо­видна форма и леко вдлъбнати в средата. Когато петната са многобройни и обхващат пръстеновидно летораста могат да причи­нят засъхване на тъканите над нападнатата част. По плодовете на дюлята се появяват назъбени кафяви петна, които са осеяни с черни плодни тела на гъбата. При силно напетняване плодовете се деформират и на­пукват. Такива плодове се нападат от причинители на гниене. По плодовете на кру­шата по-рядко се наблюдават повреди от тази болест.

Причинител - Fabrea maculata (syn. Diplo­carpon maculatum Leveille)

Гъбата презимува в окапалите листа, къ­дето през пролетта се формират апотеции с асци, съдържащи по осем аскоспори , които причиняват заразяване. Аскоспорите се отделят при навлажняване на листата. За за­разяване на младите листа е необходимо те да са навлажнени в продължение най-малко от 8 часа при температура около 25°С.

Борба с болестта кафяви петна по дюлята и крушата-Fabrea maculata

У нас много рядко се налага да се води борба срещу тази болест. Санитарни мерки - След листопада съби­ране и унищожаване на окапалите листа.

Химична борба - Едно предцъфтежно и 1 - 2 следцъфтежни пръскания.

Използват с следните активни вещества а борба с болестта кафяви петна по дюлята и крушата -Fabrea maculata - меден хидроокис, меден оксихлорид + цинеб, каптан, метирам.