Растителна защита

Редица гъби (Penicillium еxpansum, Monilinia fructigena, Botritis cinerea, Glomerella cibgulata, Botryosphaeria obtusa и др.) причи­няват гниене на плодовете по време на зре­ене и съхранението им.

Стратегия за борба с Penicillium еxpansum, Monilinia fructigena , Botritis cinerea, Glomerella cibgulata, Botryosphaeria obtusa и др.

Агротехнически и санитарни мерки - ре­довна борба срещу вредителите за предпаз­ване на плодовете от наранявания. Беритбата на плодовете да се извършва в най-благоприятните срокове за дадения сорт. Да се избягват нараняванията по вре­ме на беритбата и манипулациите при съх­ранението им. Плодовете да се съхраняват при подходя­ща температура и влага.

Амбалажът и складовете да се дезинфек­цират. Редовен преглед на плодовете в плодох-ранилищата за своевременно отстраняване на загнилите плодове. Химична борба - У нас не са разрешени следберитбени третирания на плодовете. Плодовете за съхранение се третират 10 - 14 дни преди беритбата с препарати с активни вещество-Метилтиофанат.