Monilinia laxa (Aderh. and Ruhl.) Honey.jpg" />

Растителна защита

Monilinia laxa (Aderh. and Ruhl.) Honey_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Ранно кафяво гниене - Monilinia laxa (Aderh. and Ruhl.) Honey" align="left" title="Ранно кафяво гниене - Monilinia laxa (Aderh. and Ruhl.) Honey" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Първите симптоми на ранно кафяво гниене - Monilinia laxa се наблюдават по цве­товете. Отначало по венчелистчетата се поя­вяват кафяви петна, които постепенно обхва­щат целия цвят, който изсъхва. Заразата от цвета по дръжката се пренася и до носещата я плодна клонка, която също изсъхва. Цвето­вете при силно заразените дървета изглеж­дат като опожарени от огън и тази форма на болестта е известна още като „опожаряване" на цветовете.

Ранно кафяво гниене - Monilinia laxa (Aderh. and Ruhl.) Honey По плодовете повредата започва като дребно, закръглено кафяво петно, което на­раства и обхваща целия плод. При разрязва­не на нападнатите плодове се вижда, че тъка­ните под петното са кафяви и изгнили.

Причинител: Monilinia laxa. Гъбата презимува като мицел в заразените клони и му­мифицирани плодове. Образуването на спо­ри започва още през зимата при наличие на влага и температура над 0 градуса. При благопри­ятни условия за спорообразуване през зима­та може да се създаде висок инфекциозен фон, който да доведе до масови заразявания по време на цъфтежа. Конидиоспорите се от­делят от конидионосците при навлажняване и чрез дъждовните капки и росата се разна­сят върху дърветата. Чрез вятъра, въздушни­те течения и насекомите спорите могат да се пренесат и на по-големи разстояния. Заразя­ване се осъществява направо през кутикула-та, устицата, лентицелите и рани, нанесени от насекоми или градушка.

Борба с болестта ранно кафяво гниене - Monilinia laxa

Основната стратегия при борбата срещу ранното кафяво гниене е да се намали зимуващата зараза чрез санитарна резитба на за­разените клонки и мумифицирани плодове и да се приложат профилактични третира­ния, които да предпазят растенията от зара­зяване. За добрата растителнозащитна практика са необходими едно предцъфтежно (извършва се във фаза цветен бутон) , ед­но или две цъфтежни и едно следцъфтежно третиране.

Активни вещества за борба с болесста ранно кафяво гниене - Monilinia laxa

За предцъфтежното третиране: меден сул­фат и меден хидроокис.

Вегетационни: ипродион, миклобутанил, процимидон, тебуконазол, тиофанат - ме­тил, беномил, флузилазол и дитианон, хексаконазол, хлороталонил, тирам.