Растителна защита

Признаци на болестта гъбна сачмянка по костилковите овощни видове - Stigmina carpophila (Syn. Coryneum beyerinskii, Corineum carpophilum, Clasterosporium carpophilum).

Гъбна сачмянка по костилковите овощни видовеПо листата на всички гостоприемници от­начало се появяват дребни пурпурни точки, които се разрастват до дребни закръглени петна (1-6 mm) с бледокафяв до охрен цвят. Тъканите около петната придобиват черве­но-кафяв цвят във формата на пръстен. При младите още нарастващи листа тъканите в средата на петната некротират и отпадат, по­ради което върху петурите се образуват дреб­ни кръгли дупки.

По леторастите също се об­разуват пурпурни точки, които се разрастват до закръглени или елиптични и слабо вдлъб­нати петна с тъмнокафяв до червено-кафяв цвят. При прасковата петната се разрастват по-силно и могат да обхванат пръстеновидно едногодишните клонки и да причинят заги­ване на връхната им част. При по-слабо раз­витие на болестта върху клонките се появя­ват изприщвания. При обелване на кората се наблюдава почервеняване на тъканите под петната и венец от червено-кафяво оцветява­не около тях в здравата тъкан. Повредените части често пъти са покрити със смола.

По плодовете на прасковата и кайсията се появяват дребни закръглени (2-3 mm в диа­метър) бледокафяви петна , ограничени с бледочервен до жълто-кафяв венец. При на­растващите плодове засегнатата тъкан засъхва и отпада, в резултат на което се об­разуват вдлъбнатини, които се изпълват със смола. При оформените вече плодове заразе­ните тъкани остават. При силно нападение завръзите засъхват и окапват, а по-слабо нападнатите се деформират и напукват, а по-късно загиват. По плодовете на черешата се образуват кафяво-червени петна, чиито тъкани спират да нарастват, в резултат на което се получа­ва вдлъбване, а месестата част на плода ос­тава сраснала с костилката.

Причинител: Stigmina carpaphila (Syn. Caryneum beyerinskii, Carineum carpaphilum, Clasterasparium carpaphilum). Гъбата презимува като мицел и конидии в заразените клонки и пъпки. При висока влажност и тем­пература над 3оС по повърхността на заразе­ните части се образуват конидии, които през пролетта при поява на листата и леторастите причиняват първичните заразявания. Гъбата навлиза в тъканите директно през кутикулата, устицата и рани, причинени от вредители или други фактори.

Борба с болестта гъбна сачмянка по костилковите овощни видове - Stigmina carpophila (Syn. Coryneum beyerinskii, Corineum carpophilum, Clasterosporium carpophilum).

При добрата растителнозащитна практи­ка се препоръчва изрязване и унищожаване на заразените клонки за намаляване на зимуващата зараза и профилактични третирания през есента след листопада и през пролетта преди цъфтежа. При чувствителните видове и сортове и при благоприятни за развитие на болестта условия се провеждат и 1-2 следцъфтежни пръскания.

Активни вещества за борба с болестта гъбна сачмянка по костилковите овощни видове - Stigmina carpophila (Syn. Coryneum beyerinskii, Corineum carpophilum, Clasterosporium carpophilum).

Основни фунгициди за есенното и предцъфтежното третиране: меден хидроокис и меден сулфат. Основни фунгициди за следцъфтежните третирания: цинеб, манкоцеб.