Растителна защита

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)Неприятелят доматен миниращ молец (Tuta absoluta) е установен на открито в някой от основните доматопроизводителни райони на страната. Той се размножава много бързо. В зависимост от температурата развитието на едно поколение продължава от 29 до 38 дни. Пеперудите са активни вечер, а през деня се крият между листата. Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)-повредиТипични симптоми за наличие на неприятелят доматен миниращ молец (Tuta absoluta) са разлетите като петна мини в листата, в които са гъсениците, и черни гранулирани екскременти, разпръснати навсякъде в мините.

Когато има достатъчно храна , гъсениците не изпадат в диапауза за дълго. В случай на сериозна зараза листата умират изцяло.

Мините, причинени от неприятеля доматен миниращ молец (Tuta absoluta), могат лесно да се объркат с мините, причинявани от миниращите мухи (Liriomyza). При съмнения да се потърсят консултации със специалисти по растителна защита.

Борба с неприятелят доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Борбата с доматения миниращ молец е много трудна, но правилното определяне на вредителя дава възможност да бъдат прилагани различни стратегии за контрол.

Всички надземни части на растението и във всяка една фенофаза могат да бъдат нападнати от доматения миниращ молец. В оранжериите условията позволява непрекъснато развитие на наприятеля и като резултат могат да се открият всички стадии на болестта по време на целия вегетационен сезон. Гъсениците предпочитат най-много листата и стъблата, но могат да се открият също в или под китката с плодове, и в самия плод; малки кепчинки от екскременти се намират често около входа. Симпотими за наличие на молеца са мините с форма на безцветни петна по листата, в които могат да се видят гъсеници и черни гранулирани екскрименти. При силно нападение листата изцяло загиват, докато минирането на стъблото причинява деформация на растението.

Повредите по плодовета предостаят възможност за развитие на болести, причиняващи загниването им. Изплозването на фермонови уловки при достатъчно висока плътност е сигурен метод за навременното откриване наличието на мъжки пеперуди.

Борбата с неприятеля доматен миниращ молец (Tuta absoluta) е много трудна, но могат да бъдат прилагани различни стратегии за контрол. Използването на феромонови уловки е сигурен метод за откриване на наличието на доматен миниращ молец (Tuta absoluta). Данните от феромоновите уловки дават навременна информация за нападението и също така предупреждават за наличие на слаба популационна плътност, за да се вземат мерки преди сериозното размножаване на неприятеля. Феромонови водни уловки се използват и за намаляване на поплуцията.

Биоинсектицидът Bacillus thuringiensis var.kurstaki е показал задаволителен ефект срещу лаврите на Tuta absoluta в Испания. Химическата борба с инсиктициди е била главно средство за контрол след съобщаването й в Южна Америка. В Бразилия прозиводителите на домати са провеждали до 36 инсектицидни третирания на сезон за борба с неприятеля, но честата им употреба е довела до развиване на устойчивост. В Испания ефективни срещу лаврения стадий на неприятеля доматен миниращ молец (Tuta absoluta) са инсектициди на база: imidacloprid/имидаклоприд/, indoxacard /индоксакарб/ и spinosad /спиносад/.