Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Как да предпазим пшеницата и ечемика от болести през април – Бюлетин 6 – 2018. Как да

предпазим пшеницата от болести през април

Повишаването  на температурите  през март и първата половина на месец април активизира развитието на зърнено-житните култури.  В настоящия момент фенофазите  при зимните житни са:   братене – масово-край и  вретенене начало-масово. При обследванията в края на март се установи, че  в голяма  част от площите почвена влага  е много  висока и площите бяха заблатени.

 

Кафява листна ръжда

 

И през настоящата година е установена ранна поява на болестта  в част от посевите от пшеница в страната.  До  настоящия момент степента на нападение е ниска, но със затопляне на времето се очаква да се повиши. Болестта се развива през целия вегетационен период – от най-ранните фази през есента до узряването през лятото на следващата година. Гъбата зимува у нас под формата на мицел и уредосори в есенните посеви и самосевките. По листните петури  по-често от горната им страна се появяват елипсовидни или леко удължени, неравномерно разпръснати ръждивокафяви купчинки от уредосори. При благоприятни условия броят им силно нараства и те покриват значителна  част от листната петура, която се усуква и изсъхва преждевременно, а зърното остава дребно, спаружено и с влошени хлебопекарни качества. Към края на вегетационния период от долната стра на на листата се образуват също така дребни, но черни и покрити от епидермиса телиосори. С редовните  обследвания   трябва да   установите  степента на нападение и да

проследите   разпространението на болестта. Химична борба се провежда при следните

прагове на икономическа вредност (ПИВ):

5% нападната листна маса, във фенофаза 1-ви – 2-ри възел; 5% нападната листа маса под флагов лист, във фенофаза поява на флагелния лист –

цъфтеж.

 

Жълта  листна ръжда

Болестта е характерна за по-северните европейски страни, но при хладно и влажно време през пролетта заболяването се появява   и в България. През изминалата 2017 г. не беше установено силно нападение от болестта  в страната.

Отначало по нападнатите растения се наблюдават петна, подобни на тези от септориозите, но по-късно петната се покриват с дребни, лимоненожълти уредосори, които са разположени във вид на верижки. При силна проява на болестта растенията имат редуциран растеж, листата изсъхват, а зърното е спаружено и недохранено.

Оптимални условия за прорастване на уредоспорите на жълтата ръжда са температура 11-13°С и влажност на въздуха 100%. Развитието на патологичния процес

се задържа при температури над 20-25°С. Да се извършват ежедневни обследвания на посевите за своевременно установяване начало на поява на болестта. Борбата започва най-напред с агротехнически мероприятия, като спазване на сеитбообращение и използване на устойчиви сортове. За да се спре развитието на самосевки, върху които се поддържа жизнения цикъл на патогена е необходима своевременна жътва, както и унищожаване на растителните остатъци в края на вегетационния сезон.

При поява на болестта трябва да се проведе химично третиране на посевите с фунгициди,

като прагове на вредност са същите, както и при кафявата листна ръжда…

Регистрирани ПРЗ :

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗА

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

Биксафен + протиоконазол АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК + брашнеста мана, ран листен пригор, жълта ръжда, фузариум по класа 80-125 мл
Ципроконазол + азоксистробин АМИСТАР ЕКСТРА СК 70 мл
Ципроконазол + пропиконазол АРТЕА 330 ЕК 50 мл
Пираклостробин + епоксиконазол ДИАМАНТ МАКС + брашнеста мана, ран листен пригор, петносване на плевите, жълта и кафява ръжда, фузариум по класа, мрежовидни петна по ечемик 120-150 мл
Тиофанат метил + епоксиконазол *ДУЕТ УЛТРА + брашнеста мана, ранен листен пригор, жълта и кафява ръжда, фузариум по класа 60 мл
Бензовиндифлупир ЕЛАТУС ПЛЮС+ 75 мл
Епоксиконазол + метконазол *ОЗИРИС + ранен листен пригор, жълта и кафява ръжда, фузариоза по класа, хелминтоспориоза, брашнеста мана 200-300 мл
Протиоконазол + тебуконазол ПРОЗАРО 250 ЕК+ брашнеста мана, листни петна, фузариум по класа ранен листен пригор, жълта и кафява ръжда,базично гниене/ фузариоза по стъблата 100 мл
Ципроконазол + пентиопирад СИЕЛЕКС + 80-133 мл
Протиоконазол + тебуконазол + спироксамин СОЛИГОР 425 ЕК + листни петна, жълта и кафява ръжда, брашнеста мана, мрежовидни листни петна, снежна плесен, фузариум по класа 70 мл
Пропиконазол + ципроконазол + хлороталонил *ЧЕРОКИ СЕ + 200 мл
     
и др. регистрирани ПРЗ

Брашнеста мана

Климатичните условия в началото на месец април бяха благоприятни за поява и развитие на болестта – превалявания и умерени температури. Не бива да се предприемат ранни и ненужни третирания срещу болестта, преди нейната поява и достигане на ПИВ. За получаване на нормален добив е необходимо да се запази последният лист и класа. Химична борба се провежда с разрешени срещу болестта продукти при следните ПИВ:

  • 10% нападната листна маса, във фенофаза 1-ви – 2-ри възел;
  • 10% нападната листа маса под флагов лист, във фенофаза поява на флагелния лист – цъфтеж.

Септориози – ран листен пригор и пролетен листен пригор

 


Още от есента и рано напролет са установени петна от болестта по долните листа на растенията, но степента на нападение е ниска. Благоприятни условия за развитие на болестта се създават при валежи и висока въздушна влажнаст. Химична борба се провежда с разрешени срещу болестта фунгициди при следните ПИВ:

  • 5% нападната листна маса, във фенофаза 1-ви – 2-ри възел;
  • 5% нападната листа маса под флагов лист, във фенофаза поява на флагелния лист – изкласяване.

 

Мрежести петна по ечемик

Установени са петна от болестта по долните листа на растенията, но степента на нападение е ниска. Валежите могат да създадат благоприятни условия за развитие на заболяването. Химична борба се провежда с разрешени срещу болестта фунгициди при следните ПИВ:

  • 5% нападната листна маса, във фенофаза 1-ви – 2-ри възел.

Житни Дървеници

Вредната житна дървеница и дървениците от род Aelia ca едни от най-опасните неприятели по житните култури. Хранят се и с други диви житни треви и плевелни растения. От културните житни предпочита най-много и най-силно повреждат пшеницата, по-слабо нападат ечемик, овес и ръж. Зимуват като възрастни индивиди под опадалата шума в покрайнините на горите, като Вредната житна дървеница предпочита разредените дъбови гори. Напролет тя се раздвижва при средна денонощна температура 8-9°С. Миграцията към житните посеви се извършва при тихо, топло и слънчево време. През пролетта възрастните смучат сок от стъблата на младите растения, вследствие на което централният лист пожълтява, усуква се и изсъхва. По-късно, когато времето се затопли, те смучат сок от връхните части на неизкласилите още растения. Над мястото на убождането класът побелява, не се образуват класчета, вретеното се изкривява, а осилите се накъдрят (частично белокласие). Непосредствено след изкласяването вредните житни дървеници смучат сок от стъблото над последното коляно – тогава целия клас побелява (пълно белокласие). Периодът на яйцеснасяне през различните години е различен – от 52 до 74 дни. Една женска снася до 150 яйца – през пролетта по растителните остатъци и по-рядко по бучките пръст и по камъните, а когато времето се затопли, и по долните засъхнали листа или по листата и класовете.

Повредите от вредната житна дървеница обхващат два етапа. През първия възрастните на дървеницата повреждат стъблата на житните, много от които загиват. През втория етап ларвите повреждат зърната, които имат по-ниско абсолютно и хектолитрово тегло, което се отразява на размера на добивите.

Борбата против вредната житна дървеница отначало е насочена срещу презимувалите възрастни, при приключване на пролетната миграция (съотношението между мъжките и женските в посевите трябва да е 1:1). Провежда се преди яйцеснасяне, като съгласно Общите принципи за интегрирано управление на вредителите е задължително да се спазват следните прагове на икономическа вредност (ПИВ):

  • 2 бр./ м2 при суха и топла пролет, слаби и редки посеви;
  • 4 бр./ м2 при нормална гъстота на посева;
  • 1 бр./ м2 за семепроизводните посеви.

Плътността се определя със стандартен ентомологичен сак в тихо и слънчево време (пет откоса се равняват на 1 м2 обследвана площ).

От 10 април е установена начало на миграция на възрастните в масивите с житни. Не е необходимо да се извършва третиране, когато плътността на неприятеля е под ПИВ, тъй като с него се унищожават много от полезните насекоми яйчни паразити (от родовете Trissolcus = Asolcus и Telenomus), които по естествен път регулират плътността на дървеницата.

Друга грешка, която се допуска е късното третиране срещу възрастните, когато вече е преминала по-голямата част от периода на яйцеснасяне, но все още няма излюпване на ларвите. за да бъде ефективна борбата срещу възрастните тя се провежда до началото на снасянето на яйцата.

Вторият етап от борбата срещу дървениците започва, когато преобладават ларвите от 3та възраст, но до появата на ларвите от 4та възраст, когато плътността им е над ПИВ.

Регистрирани ПРЗ :

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗА

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 20 мл
Ламбда-цихалотрин ЛАМБАДА 5 ЕК 20 мл
Тау-флувалинат МАВРИК 2 Ф 25 мл
Ацетамиприд МОСПИЛАН 20 СП 12,5 г
Есфенвалерат СУМИ АЛФА 5 ЕК 25 мл
Зета-циперметрин ФЮРИ 10 ЕК 10 мл

 

 

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура , вредител и в разрешената доза!

 

Закупуването на продукти зарастителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Разрешение / Удостоверение за търговия с ПРЗ!

 

* – продукт за растителна защита, от І-ва професионална категория на употреба.

Забележка: Третирането с продукти зарастителна защита от І-ва професионална категория на употреба се извършва под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.