Растителна защита

Описание на болестта-цилиндроспориоза - „Бяла ръжда" по че­решата и вишнята - Blumeriella jaapii (syn. Coccomyces hiemalis)

По горната повърхност на заразените лис­та се появяват дребни кафяво-червени до мо­рави петна, с кръгла до неправилна форма. При влажно и дъждовно време върху долна­та повърхност на петната се образуват изобилно бели купчинки от спори, откъдето ид­ва и едно от наименованията на болестта „бяла ръжда".

При поява на многобройни петна тъканите между тях пожълтяват, а по-късно покафеняват и листата окапват преж­девременно. По-слабо нападнатите листа ос­тават върху дърветата до края на вегетаци­онния период. При някои силно чувствител­ни вишневи и по-рядко черешови сортове се наблюдават повреди и по дръжките на лис­тата и плодовете. При силно нападение на дръжките плодовете остават по-дребни и по-светло оцветени.

Причинител на болестта-цилиндроспориоза - „Бяла ръжда" по че­решата и вишнята

Причинител е Blumeriella jaapii (syn. Coccomyces hiemalis). Гъбата презимува в окапалите заразени листа върху почвената повърхност в овощната градина. През про­летта се образуват плодните тела апотеции или асервули. Оптимална температура за развитие на плодните тела е около 16 градуса. Аскоспорите се отделят след навлажняване. Отделянето на аскоспори започва обикновено през периода на цъфтежа на черешите и вишните и продължава около 6 седмици. Най-обилно аскоспори се отделят при темпе­ратура от 15 до 27градуса, а най-слабо при темпе­ратура около 8 градуса.

По-рядко в презимувалите листа се обра­зуват асервули. Инфекцията на листата става през устицата, разположени от долната стра­на на листната повърхност. Развилите се ве­че листа са чувствителни на болестта през целия вегетационен период. Покълнване на спорите (аскоспори и конидии) и прониква­нето на кълновете им започва при попадане­то им върху навлажнена листната повъ­рхност.

Оптимални условия за инфекция и разви­тие на болестта-цилиндроспориоза - „Бяла ръжда" по че­решата и вишнята са температури от 15 до 20 градуса.

Първите петна у нас обикновено се по­явяват през периода 4-15 май. След появата на петната при влажно време от долната им страна се отделя сивобяла маса, съдържаща конидии, които причиняват вторичните зара­зявания. Конидиите се отделят при дъжд и се пренасят от лист на лист чрез дъждовни кап­ки и вятър.

Борба с болестта-цилиндроспориоза - „Бяла ръжда" по че­решата и вишнята

За добрата растителнозащитна практика се препоръчва събиране и унищожаване на окапалите листа или третирането им с урея за ограничаване на зимуващата зараза и тре­тирания за предпазване на листната маса от заразявания. Първото профилактично трети­ране се извършва непосредствено след цъф­тежа или по-точно по време на фенофаза „окапване на венчелистчетата". Следващите се извършват в интервал от 7-14 дни в зависимост от последействието на използваните фунгициди. Обикновено до прибиране на ре­колтата се извършват 2 или 3 пръскания. След прибиране на реколтата се извършват едно или две пръскания в зависимост от пър­вичната зараза, метеорологичните условия и чувствителността на сортовете.

Активни вещества за борба с болестта-цилиндроспориоза - „Бяла ръжда" по че­решата и вишнята са битертанол , , хлорталонил, дитианон, додин, трифорин, процимидон.