Растителна защита

Lobesia botrana Schiff.jpg','Шарен гроздов молец',,,0,0);" >Шарен гроздов молец Неприятелят шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. е разпространен в цялата страна, но в по-висока плътност се среща в лозови на­саждения на Южна България. Развива 3 по­коления годишно и зимува като какавида в копринен пашкул под кората на лозата.

Пеперудите от първо поколение на неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. започват да ле­тят през първата половина на април в Южна България и десетина дни по-късно в лозята на Северна България и по Черноморското крайбрежие. Летежът им продължава до сре­дата и втората половина на юни. Гъсениците повреждат ресите и ги оплитат с бели копри­нени нишки, по които те лесно се откриват при мониторинг.

Напълно развити какавидират по местата на повреда. Пеперудите от второ поколение на неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. започват да летят към сре­дата и втората половина на юни. Снасят яй­цата си по ягоридата на чепката (ягорида=зърна с големина на грахово зърно) и по зазряващите зърна на ранните сортове лози. Летежът на пеперуди и снасяне на яйца продължават до края на юли - началото на август. Гъсениците на неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. се хранят с месото на зазряващи и узрели зърна, които оплитат слабо с копринени нишки. При висока влажност и обилни валежи на мястото на повредата се развива най-често сиво гниене. Гъсениците какавидират също по местата на повредата в бяло копринено пашкул че. Пеперудите от трето поколение започват да летят в края на юли - началото на август и летежът им продължава до втората половина на септе­мври. Гъсениците на неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. се изхранват с плодовото месо на зърната, които също оплитат с бели копринени нишки. Повредените зърна се за­разяват с причинители на гниене при висока влажност и валежи.

Пеперудите от първо поколение снасят средно 50-60, от второ - 25-30, а от трето - 30-40 яйца. Те са активни привечер и някол­ко часа по-късно. Температурният диапазон на феромонна комуникация между мъжки и женски пеперуди е от 6-7 до 31-33°С, с макси­мум при 18-24°С. Този диапазон е най-нисък при първо и най-висок при част от второ и част от трето поколение. При относителна влажност под 50-40% феромонната комуникация се прекъсва.

Борба с неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff.

Шареният гроздов молец предпочита да поврежда най-силно сортове с мискетов аро­мат и жълто-зелена ципа на зърната, следва­но от такива със светлочервена и розова ци­па на зърната, а най-малко предпочита сор­тове с тъмночервена и синкаво-червена ципа на зърното. Познаването на тази особеност подпомага мониторингът да се осъществява чрез метода на синтетичните полови феромони, маршрутния и зрителния метод конк­ретно за всяко лозово насаждение.

Към хи­мична борба се пристъпва само когато плът­остта на ларвите е достигнала или преви­шила праговете на икономическа вредност, които при винени и десертни сортове са:

Винени сортове

• първо поколение - 6-8 гъсеници на 100 реси;

• второ поколение - 11-12 гъсеници на 100 ягориди или гроздове;

• трето поколение -10-12 гъсеници на 100 грозда.

Десертни сортове

• първо поколение - 4-6 гъсеници на 100 реси;

• второ поколение - 6-7 гъсеници на 100 ягориди или гроздове;

• трето поколение - 7-8 гъсеници на 100 грозда.

Добрата растителнозащитна практика може да се реализира чрез приложение на бактериални продукти за растителна защита, паразитни насекоми от сем. Trichogram- matidae, инхибитори на синтеза на хитин при насекоми и акари, полови феромони в съче­тание с хемостериланти, феромонови уловки РАК 1 + 2 агротехнически мероприятия със зелените части на лозата или с химически продукти.

Когато се използват химически продукти, срещу първо поколение на неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. се провеждат обик­новено 2 третирания; срещу второ при десе­ртни сортове - 1, а срещу трето - срещу съ­щите сортове - 1-2 третирания. Срещу второ и трето поколение на неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff. при винени сортове обикновено третиране не се прилага. При трети­ране се спазват всички изисквания за получа­ване на висока ефикасност срещу неприятеля и максимално опазване на природната среда от замърсяване с инсектициди. Яйцата, гъсе­ниците и какавидите се паразитират от мно­го видове паразити и се изяждат от голям брой хищни видове насекоми, които заедно могат да осъществяват значително и пълно биологично регулиране на популациите на шарения гроздов молец. Ентомофагите се подпомагат и от провеждани агротехнически мероприятия и главно операции със зелените части на растенията.

Активни вещества за борба с неприятеля шарен гроздов молец - Lobesia botrana Schiff.

Bacillus thuringiensis, алфациперметрин, бетацифлутрин, бифентрин, гамацихалотрин делтаметрин, есфенвалерат , зетациперметрин, индоксакарб, ламбда цихалотрин, метомил, метоксифенозид, тефлубензурон, т