Растителна защита

еднопоясен гроздов молец',,,0,0);" >еднопоясен гроздов молецНеприятелят еднопоясен гроздов молец - Eupoecilia ambiguella Hb. е значител­но по-влаголюбив от шарения гроздов молец и е разпространен предимно в лозовите насаждения на Черноморското крайбрежие и в отделни райони на Сливенска, Ямболска и Шуменска област.

Не е разпространен в Тра­кийската низина. Неприятелят еднопоясен гроздов молец - Eupoecilia ambiguella Hb. развива 2 поколения го­дишно и зимува като какавида в бял копри­нен пашкул под кората на лозата. Пеперуди­те от първо поколение летят от трето десетдневие на април до втората половина на юни. Пеперудите са силно влаголюбиви и са ак­тивни главно в ранните сутрешни часове. Гъ­сениците се излюпват от средата на май до втората половина на юни. Те повреждат цветните бутони и младите зърна и ги опли­тат с копринени нишки. От растителните ос­татъци при хранене и копринени нишки изг­раждат калъфче, в което прекарват през ця­лото си развитие. Пеперудите от второ поколение на неприятеля еднопоясен гроздов молец - Eupoecilia ambiguella Hb. започват да летят през третото десетд- невие на юни и летежът им продължава до септември. Пеперудите снасят яйцата си по ягоридата, зазряващите и узрелите вече зър­на на гроздето поединично. Гъсениците се развиват от началото на юли до гроздобера на средноранните сортове лози. Те се хранят с плодовото месо , като се вгризват директно в зърното, без движение по него. Гъсениците са слабо подвижни и лениви. Пеперудите от първо поколение на неприятеля еднопоясен гроздов молец - Eupoecilia ambiguella Hb. са по-плодовити от пеперудите на второ поколе­ние.

Борба с неприятеля еднопоясен гроздов молец - Eupoecilia ambiguella Hb.

Еднопоясният гроздов молец предпочита да поврежда тези сортове, които поврежда и шареният гроздов молец. феромонната ко­муникация между двата пола е много силно изразена, което позволява мониторингът на неприятеля по пеперудите да се осъществява посредством синтетични феромони, а на динамиката на яйцеснасането, на ларвите и на повредите - по методите на маршрутните прегледи и зрителния метод.

Праговете, посочени при шарения гроздов молец, могат да се ползват ориентировъчно и за еднопоясния гроздов молец. Поведение­то на гъсениците от двете поколения (те се вгризват, без движение по повърхността на ресата и зърната) налага борбата с химичес­ки средства да започва при установяване на първи яйца във фаза „черна главичка", без да се чака излюпване на ларвите. Използват се продукти със силно изразен овоциден ефект - на база метомил, индоксикарб, тиодикарб и др. Химичната борба се предшества от точен 460 мониторинг върху динамиката на снасяне и развитие на зародиша в яйцата. Използва се съвременна техника и се спазват всички изисквания за получаване на висока ефикас­ност и опазване на околната среда от замър­сяване с инсектициди.

Активни вещества за борба с неприятеля еднопоясен гроздов молец - Eupoecilia ambiguella Hb.

Алфациперметрин, делтаметрин, ламбда цихалотрин, метомил, индоксикарб, тефлубензурон, тиодикарб, фенитротион, хлорпирифос-етил + циперметрин, хлорпирифос-метил, циперметрин и др. регистрирани продукти за шарения гроздов молец. феро­мони РАК 1+2. Популациите на еднопоясния гроздов мо­лец се регулират от много видове ентомофаги, което налага мониторинг за установяване на видовете и регулиращите им възможнос­ти.