Растителна защита

Лозовата щитовка Неприятелят лозова щитовка - Pulvinaria vitis L. е разпространен пов­семестно в лозовите насаждения на Бълга­рия. В най-висока численост с опасност за лозите се среща в отделни райони на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска, Староза­горска, Сливенска, Пловдивска, Пазарджишка, Бургаска област. По асмовидно отг­лежданите лози се среща навсякъде в страната.

Ларвите и възрастните насекоми смучат сок от всички надземни части на лозата, но предпочитат чепки, леторасли, листа и зърна и пренасят 3 вида вируси, причинители на бо­лести по лозата. Силно повредените лози се изтощават, дават ниски и некачествени до­биви грозде и често изсъхват.

Неприятелят лозова щитовка - Pulvinaria vitis L. развива едно поколение годишно и зимува като ларва от втора възраст по стъб­лото, чеповете и плодните пръчки на лозата. Презимувалите ларви се развиват до втората половина на май и започват да снасят яйца в бяла яйчна торбичка, няколко пъти по-голя­ма от щитчето на въшката. Една въшка сна­ся 1500-3000 яйца. Излюпването на ларвите започва към средата на юни и завършва през първото десетдневие на юли. Младите ларви се разпълзяват по листата, чепката, листната дръжка, летораслите, зърната, от които сму­чат сок и отделят обилно медена роса. Тези ларви се развиват до втора възраст и мигрират по местата на зимуване през август и първата половина на септември.

Борба с неприятеля лозова щитовка - Pulvinaria vitis L.

Неприятелят лозова щитовка - Pulvinaria vitis L. се изхранва освен по лозата и по овощни, горски и украсни видове растения, от които се пренася като млада ларва и по лозата.

Съществуват два периода за борба срещу лозовата щитовка - през втората половина на март , чрез третиране с продукти, съдър­жащи минерални масла, и през втората по­ловина на юни с химически продукти. Първото третиране през вегетацията се провежда 2-3 дни след началото на излюпва­не на ларвите, а второто 10-12 дни след него.

Определяне на плътността на неприятеля лозова щитовка - Pulvinaria vitis L. и сроковете за химична борба се извършва чрез мониторинг по методите на маршрутни­те прегледи, зрителния метод и метода на листните проби. Праговете на икономическа вредност за зимували ларви е 1 ларва на 1 ли­неен метър плодна клонка или чепове, а през вегетацията - 1-2 възрастни въшки, устано­вен през втората половина на май.

Лозовата щитовка често се регулира под праговете на икономическа вредност от раз­лични групи ентомофаги, но при нарушено биологично равновесие се размножава масо­во и причинява изключително силни повреди по лозите, водещи често до изсъхване.

Активни вещества за борба с неприятеля лозова щитовка - Pulvinaria vitis L.

фенитротион, хлорпирифос - етил + циперметрин, масло минерално (за зимно тре­тиране)