Растителна защита

Лозова пъстрянка Неприятелят лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle е малко познат по лозата. В отделни лозарски райони в Старозагорска, Сливенска, Ямболска, Хасковска, Пазарджишка, Пловдивска, Плевенска, Русенска, Шуменска и др. области на страната е икономически много опасен неприятел, често допринасящ до безплодие и изсъхване на растенията.

Неприятелят лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle развива 2 непълни поколения годишно и зимува като ларва от втора и по-рядко от трета възраст най-често под кората на лозата и рядко в растителни остатъци и в почвата. Тези ларви се активират през първата половина на април, хранят се с вътрешността на пъпките и с млади листа и се развиват напълно до края на май и първата половина на юни. В зависимост от сорта една ларва поврежда от 4 до 15 пъпки. Най-силно се нападат пъпките на сортовете, развиващи се късно и през студен хладен април.

Повредените пъпки се развиват по-късно, не плододават или изобщо не се развиват. Напълно развитите ларви какавидират под старата и напукана кора на лозовото растение, в опадали листа, в почвата и на други защитени места. Летежът на пеперуди от първо поколение на неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle започва към средата и втората половина на юни и продължава до втората половина на юли - началото на август. Пеперудите са активни през деня. Те снасят яйцата си по долната страна на листата групово от 20-30 до 200-320 броя в група.

Една пеперуда снася 400-750 яйца. Ларвите на неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle отначало живеят групово и скелетират младите листа, а след това се разпълзяват по цялата лоза и повреждат и по-стари листа. Развитите ларви кака-видират под кората на стъблото на лозата , в почвата, в цепнатини по лозата и на други места. Част от ларвите във втора и по-рядко в трета възраст изпадат във физиологичен покой и зимуват заедно с ларви от тези възрасти на второ поколение.

Пеперудите от второ поколение на неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle летят от средата и втората половина на август до вто¬рата половина на септември. Те снасят яйцата си също по долната страна на млади листа на групи, ларвите се изхранват по тях до втора и трета възраст и преминават по мес¬тата на зимуване. При неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle съществува силно изразена феромонна комуникация между пеперудите от двата пола.

Борба с неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle

За да е успешна борбата с лозовата пъстрянка, необходимо е да се познават нейната биология, фенология, екология и вредна дейност. За това е необходим мониторинг за пеперудите по метода на синтетичните феромони (Subchev, Harizanov, 1996), за яйцеснасяне, излюпване и какавидиране на ларвите - по маршрутен, зрителен и други методи.

Най-опасни са повредите по пъпките през април, преди разпукването им, което налага точен и системен мониторинг на динамиката на миграция на зимувалите ларви по пъпките. Поради слабото познаване на неприятеля и от специалистите необходим е системен скрининг за пеперудите през периода юни - септември чрез феромонови уловки.

Яйцата, ларвите и какавидите имат много ентомофаги - паразити - главно видове от родовете Trichogramma и Apanteles, и хищници - главно златоочици, хищни дървеници и хищни бръмбари - бегачи. При дъждовен и влажен април и май ларвите се заразяват от ядрена полиедрия, предизвикваща смърт до 80-90% от ларвите.

Химична борба с неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle се провежда само при достигане и превишаване праговете на икономическа вредност, които са:

> При десертни сортове - преди разпукване на пъпките - 1 ларва на 2 лози; след разпукване на пъпките - 1 ларва на 1 лоза;

> При винени сортове - преди разпукване на пъпките - 1 ларва на 1 лоза;

> след разпукване на пъпките - 2 ларви на 1 лоза.

Активни вещества за борба с неприятеля лозова пъстрянка - Yno (Procris) ampelophaga Bayle

Бенсултап и Делтаметрин. Ларвите през април са силно чувствителни на инсектициди и умират при третиране и с други продукти - B. thuringiensis, фосфороорганични, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди.