Растителна защита

лозова листозавивачка Неприятелят лозова листозавивачка - Sparganothis pilleriana е разпространен в лозовите насаждения на цялата страна, но постоянно и в по-висока численост се среща в лозята по Черноморското крайбрежие, поречието на Дунав и в отделни райони от вътрешността на България.

Развива едно поколение годишно и зимува като ларва от първа възраст (нехранила се ларва) в копринено пашкулче основ­но под кората на лозовите растения. През втората половина на април ларвите на неприятеля лозова листозавивачка - Sparganothis pilleriana започват да мигрират по току-що набъбналите и раз­виващите се пъпки (миграцията продължава около месец) и по младите леторасли, които оплитат с копринени нишки и повреждат. Често оплитат с такива нишки и ресите на лозата и грубо ги нагризват. Ларвите са едри - до 30 mm дълги, сиво-зелени, с черна глава, черни крака, черен гръден щит и черен телсон. Тялото е покрито с фини белезникавосиви космици. При стръскване на местообитанията им или при докосване ларвите напус­кат местата си и се спускат по копринена нишка към повърхността на почвата. Това е характерна особеност, по която лесно се ус­тановява количеството на ларвите по лозо­вите растения.

Повредените пъпки най-често не се разви­ват или развитието им настъпва по-късно. Ларвите се хранят до средата на юни и какавидират по местата на повреда в пашкул.

Пеперудите на неприятеля лозова листозавивачка - Sparganothis pilleriana летят от втората половина на юни до първата половина на август. Те сна­сят яйцата си по горната страна на листната петура групово , керемиденообразно по 40-50 и 200 броя в група. След снасяне ги покриват със секрет от придатъчните полови жлези. Ларвите на неприятеля лозова листозавивачка - Sparganothis pilleriana се излюпват от началото на юли до втората половина на август, не се хранят и по копринена нишка се спускат под напуканата кора, опридат пашкул и зимуват по много индивиди заедно.

Борба с неприятеля лозова листозавивачка - Sparganothis pilleriana

Лозовата листозавивачка не е от най-опасните и вредни неприятели по лозата, но при зашумени лози и недостатъчна агротех­ника се намножава масово и може да причи­ни значителни повреди по пъпките, с което да намали добива от грозде. В местата на постоянно срещане е необходимо да се орга­низира и провежда скрининг за динамиката на мигриране на зимувалите ларви по пъпки­те, за динамиката на летеж на пеперудите, на снасяне на яйцата и излюпване на ларвите по методите, посочени за гроздовите молци.

Неприятелят лозова листозавивачка - Sparganothis pilleriana има много естествени враго­ве - ентомофаги, които го ограничават, кога­то биологичното равновесие в лозовите агроценози не е нарушено. Няма регистрирани инсектициди за борба срещу този неприятел, но регистрираните за борба с гроздовите молци са силно токсични и за него. В това отношение успешно могат да се прилагат продукти на база Bacillus thuringiensis.