Растителна защита

Галови нематоди - Heteroderidae Meloidogyne

Фитонематодите нанасят големи щети на тютюна. Галовите нематоди - Heteroderidae Meloidogyne са диморфни необлигатни пара­зити. Възрастните женски на галооблазуващата нематода имат крушовидна форма с размери 0.8-1 мм на 0.5-06 мм и са неподвиж­ни. Мъжките се срещат по-рядко и имат червеобразна форма на тялото, което е дълго 1.2-1.8 мм. Нападнатите растения могат да бъдат унищожени напълно, особено по-мла­дите. Най-големи поражения вредителят галови нематоди - Heteroderidae Meloidogyne нанася при засушаване. Ларвите навлизат от вътрешната страна на кората на корена към централния цилиндър. Там се образуват го­леми многоядрени клетки (галообразувания), които се дължат на токсичната секреция , отделяна от паразита. По-късно става натрупване на хранителни вещества близо до ларвите, което ускорява растежа на засегна­тите клетки. Всмукателната способност на корена на нападнатите тютюневи растения се затормозява, растенията изостават в раз­витието си и загиват. Освен преките пораже­ния галовата нематода е опасна и като пре­носител на болести.

Борба с галовите нематоди - Heteroderidae Meloidogyne

Голямо значение при борбата с този неп­риятел имат културно-стопанските мерки. Спазват се карантинните изисквания за огра­ничаване на разпространението им. Прила­гат се противонематодни сеитбообръщения. Препоръчително е 3-4-годишно отглеждане върху нападнатите площи на ечемик и пше­ница. Задължително е производството и раз­саждането на незаразен тютюнев разсад. Значително намаляване на числеността на галовата нематода се постига чрез периодич­но преораване със слънчево „изпичане“ на почвата през юли или август. Където е възможно се използва и варуване на почвата с негасена вар в доза 160 кг/дка. От химичните средства ефективни са гранулираните инсек­тициди, които се внасят в почвата на полето

5-10 дни преди разсаждането на тютюна, по време на разсаждането или най-късно при първото окопаване на културата.

Активни вещества за борба с галови нематоди - Heteroderidae Meloidogyne

За обеззаразяване разсадопроизводни площи: дазомет, метам-натрий

За полето: оксамил, тербуфос, етопрофос