Растителна защита

Тютюнът в България се напада от синя китка от видовете O.ramosa и O.mutelii. Това са висши цветни облигатни коренови паразити, които нанасят големи щети на тютюнопроизводството. Те са едногодишни растения, които в основата си имат луковично удебеление, здраво прикрепено за корените на тютюна, от които черпят вода и хранителни вещества.

Паразитът синя китка е в състояние напълно да унищожи тютюна. Главната разлика между двата вида е във височината, оцветяването и разклонеността на стеблата. Паразитът синя китка се разпространява съссемена чрез вятъра, водите почвообработващите машини или тора наживотни, хранили се с него.

По тютюна у нас от род Cuscuta са наблюдавани C.epithimum, C.europea, C.monogyna, C.pentagona. Паразитът кускута има тънко, подобно на връв, силно разклонено стебло с жълтеникав до червено-кафяв цвят, с което обвива тютюна. Свързва се с проводящите съдове на стъблата на тютюна посредством ризоподобни хаустории. Извличайки вода, соли и органични вещества, паразитът кускута препятства развитието на тютюна, като е в състояние да го унищожи.

Борба с паразитните растения (Синя китка - Orobanche spp.) и (Кускута - Cuscuta spp.)

За да е успешна борба с висшите цветни паразити, тя трябва да е комплексна и да включва агротехнически, химични, физични и биологични средства. Докато при кускутата 4-5-годишната смяна на заразените площи с други, ненападащи се култури е ефективно, това не е валидно за синята китка. Важно значение имат карантинните и хигиенни мерки за недопускане разпространяване на заразата в незаразени площи. Производство и разсаждане на незаразен тютюнев разсад. Ръчно проскубване и унищожаване хурките на синята китка. Да се използва добре угнил оборскитор с известен произход. Използване на капанни култури, които се прибират преди осеменяване на паразитите, и др. Успешно могат да се включат и някои физични методи за борба с паразита като т.нар. соларизация на почвата, пламъчно или електрическо обгаряне на синята китка и т.н.

Прилагат се и някои биологични средства за борба по-специално срещу синята китка като биопродукти зарастителна защита на база някои видове от род Fusarium или насекоми като мухата Phytomisa orobanshia и др.

Химични средства се използват за обеззаразяване на лехите за разсадопроизводство и унищожаване огнищата,обхванати от кускута.

За борба със синята китка по тютюна има разработена система за борба, включваща продукти за растителна защита, стимулиращи семената на паразита към покълнване в отсъствие на гостоприемник, унищожаването им посредством почвен хербицид и неколкократно третиране на тютюна по определен начин за унищожаване на прикрепените към корените му паразитни растения. От значение е картиране площите, заразени съссемена на паразита, и определяне степента на зараза във връзка със схемата за борба.

Активни вещества за борба с паразитните растения (Синя китка - Orobanche spp.) и (Кускута - Cuscuta spp.)

За обеззаразяване разсадопроизводствени площи: метам-натрий

За разсадопроизводствени площи: дазомет На полето: етилен-бис-дитиокарбамат , пендеметалин, напропамид, имазетапир, глифозат, малеинов хидразид