Растителна защита

Церкоспороза по цвекло (кръгли листни петна) - Cercospora beticola Sacc.Причинителят церкоспороза (кръгли листни петна) - Cercospora beticola Sacc. еже­годно съпътства антогенетичното развитие на цвеклото. Гъбата зимува в растителните остатъци след прибирането на културата под формата на строми. Започва развитието си при температури около 15 градуса. През вегетацията се разпространява с конидиоспори и при благопри­ятни условия, т.е. t и влага, развива повече от 10 генерации. Икономическият праг на вред­ност е при поява на 1-3 петна на 2-3 листа от растенията. Вредните последствия от пора­женията от причинителя церкоспороза (кръгли листни петна) - Cercospora beticola Sacc. се състоят в нама­ляване на добива с повече от 40%, снижава­не на захарността с повече от два пункта, на­маляване на масата от листа и чела с повече от 60%, увеличаване на вредния азот , разтво­римата пепел и натрия в кореноплодите.

Борба с причинителя церкоспороза (кръгли листни петна) - Cercospora beticola Sacc.

Най-важното звено от системата мероп­риятия против болестта е внедряване на ус­тойчиви сортове. Задължителни елементи са: въвеждане на сеитбообръщение (2-3 годи­ни); пълно минерално торене; борба с плевелите; сеитба с обеззаразенисемена.

Активни вещества за борба с причинителя церкоспороза (кръгли листни петна) - Cercospora beticola Sacc.

флузилазол, меден оксихлорид пропиконазол, дифеноконизол, бромуконазол, беномил, тиофанатметил, флутриафол, меден хид­роокис