Растителна защита

„Сечене“ на младите растения и корено­во гниене - Rhizoctonia Solani Kbhn, Aphanomyces cochliohеs Drechs; Fusarium oxisporum f. betae sche; Phoma betae Frauc; Alternaria tenius Nees, Pythium debarianum Nees; Sclerocium bataticolatue; Erwinia betae Babizkaj; Pseudomonas beticola (Smith et al).

Болестта „Сечене“ на младите растения и корено­во гниене се явява масово при по-висока влажност на почвата и въздуха. Заболяване­то се среща под форма на загниване на къл­новете и младите растения, загниване на кореноплодите. Това води до разреждане на посева, намаляване на продуктивността и влошаване на качеството на продукцията.

Посочените причинители са повсеместно разпространени почвообитаващи фитопатогени. Те се запазват в почвата, кореноплоди­те и съплодията.

Борба с болестта „Сечене“ на младите растения и корено­во гниене

Отглеждане на цвеклото при висоа агротехника. Спазване на сеитбообръщението, аериране на почвата, недопускане на преовлажняване в посевите, оптимално торене , за­пазване на листната маса от болести и неприятели и др.

Активни вещества-Манкоцеб, тирам, каптам