Smith et al)-цвекло" />

Растителна защита

Pseudomonas beticola-цвекло Болестта pseudomonas beticola (Smith et al) се явява масово при по-висока влажност на почвата и въздуха. Заболяване­то се среща под форма на загниване на кълновете и младите цвеклови растения, загниване на кореноплодите. Това води до разреждане на посева , намаляване на продуктивността и влошаване на качеството на продукцията. Посочените причинители са повсеместно разпространени почвообитаващи фитопатогени. Те се запазват в почвата, кореноплоди­те и съплодията.

Борба с болестта pseudomonas beticola (Smith et al)

Отглеждане на цвеклото при висока агротехника. Спазване на сеитбообръщението, аериране на почвата, недопускане на преовлажняване в посевите, оптимално торене, за­пазване на листната маса от болести и неп­риятели и др.

Активни вещества за борба с болестта pseudomonas beticola (Smith et al)

Манкоцеб, тирам, каптам