Растителна защита

Pseudomonas beticola.jpg" alt="Pseudomonas beticola-цвекло" align="left" title="Pseudomonas beticola-цвекло" /> Болестта pseudomonas beticola (Smith et al) се явява масово при по-висока влажност на почвата и въздуха. Заболяване­то се среща под форма на загниване на кълновете и младите цвеклови растения , загниване на кореноплодите. Това води до разреждане на посева, намаляване на продуктивността и влошаване на качеството на продукцията. Посочените причинители са повсеместно разпространени почвообитаващи фитопатогени. Те се запазват в почвата, кореноплоди­те и съплодията.

Борба с болестта pseudomonas beticola (Smith et al)

Отглеждане на цвеклото при висока агротехника. Спазване на сеитбообръщението, аериране на почвата, недопускане на преовлажняване в посевите, оптимално торене, за­пазване на листната маса от болести и неп­риятели и др.

Активни вещества за борба с болестта pseudomonas beticola (Smith et al)

Манкоцеб, тирам, каптам