Растителна защита

Furajen_grah-Field_PeasФуражният грах може да се отглежда като зимна или ранна пролетна култура. Основната и предсеитбените обработки са диференцирани в зависимост от характера, степента на заплевеляване и сроковете на сеитба на културата. Грахът трябва да се засява след ранни предшественици, когато ще се отглежда като зимна култура. На освободените от предшественика площи се  прави ранна дълбока оран , плюс допълнителни плитки обработки за поддържане на площта чиста от плевели. При граха, както и при всички останали култури, когато площта е заплевелена с коренищни и кореновоиздънкови плевели, предсеитбените обработки трябва да се извършват с оръдия с подрязващи, а не с нарязващи работни органи.

Интегрирана борба с плевелите при граха

В периода след сеитба преди поникване на граха може да се направи брануване - напречно на посоката на сеитбата, с леки зъбни и ротационни брани. Така се разрушава образуваната почвена кора и се унищожават пониците на току-що поникналите плевели. Второто брануване на грахът се извършва при силно заплевеляване с едногодишни плевели в начални фенофази и вече поникнала култура. Брануването трябва да се извършва перпендикулярно на посоката на сеитбата и в обедните часове, когато е намален тургорът на граховите растения. Тогава при така проведената почвена обработка се унищожат максимален брой млади кълнове и млади поници на плевелите при минимален риск за културата,.

Хербициди за борба срещу плевелите при фуражния грах:

  • срещу едногодишни широколистни плевели в периода след сеитба преди поникване на граха-линурон (Афалон 45 СК), метобромурон (Паторан 50 ВП) и прометрин (Гезагард 50 ВП);
  • срещу смесено заплевеляване от едногодишни житни и широколистни плевели като почвен хербицид след сеитба преди поникване се използва пропизахлор (Пролонит 720 ЕК);
  • при наличие на широколистни плевели, в начални фенофази от развитието на културата може да се приложат бентазон (Базагран 600 СЛ), метрибулзин (Зенкор 70 ВГ), пиридат (Лентагран 45 ВП) или имазетапир (Пивот 100 СЛ);
  • срешу едногодишни и многогодишни житни плевели се прилага феноксапроп-П-етил (Фуроре супер) и всички останали хербициди от групата на балурицидите.