Растителна защита

Furajen_grah-Field_PeasФуражният грах може да се отглежда като зимна или ранна пролетна култура. Основната и предсеитбените обработки са диференцирани в зависимост от характера, степента на заплевеляване и сроковете на сеитба на културата. Грахът трябва да се засява след ранни предшественици, когато ще се отглежда като зимна култура. На освободените от предшественика площи се  прави ранна дълбока оран, плюс допълнителни плитки обработки за поддържане на площта чиста от плевели. При граха, както и при всички останали култури, когато площта е заплевелена с коренищни и кореновоиздънкови плевели, предсеитбените обработки трябва да се извършват с оръдия с подрязващи, а не с нарязващи работни органи.

Интегрирана борба с плевелите при граха

В периода след сеитба преди поникване на граха може да се направи брануване - напречно на посоката на сеитбата, с леки зъбни и ротационни брани. Така се разрушава образуваната почвена кора и се унищожават пониците на току-що поникналите плевели. Второто брануване на грахът се извършва при силно заплевеляване с едногодишни плевели в начални фенофази и вече поникнала култура. Брануването трябва да се извършва перпендикулярно на посоката на сеитбата и в обедните часове, когато е намален тургорът на граховите растения. Тогава при така проведената почвена обработка се унищожат максимален брой млади кълнове и млади поници на плевелите при минимален риск за културата,.

Хербициди за борба срещу плевелите при фуражния грах:

  • срещу едногодишни широколистни плевели в периода след сеитба преди поникване на граха-линурон (Афалон 45 СК), метобромурон (Паторан 50 ВП) и прометрин (Гезагард 50 ВП);
  • срещу смесено заплевеляване от едногодишни житни и широколистни плевели като почвен хербицид след сеитба преди поникване се използва пропизахлор (Пролонит 720 ЕК);
  • при наличие на широколистни плевели, в начални фенофази от развитието на културата може да се приложат бентазон (Базагран 600 СЛ) , метрибулзин (Зенкор 70 ВГ), пиридат (Лентагран 45 ВП) или имазетапир (Пивот 100 СЛ);
  • срешу едногодишни и многогодишни житни плевели се прилага феноксапроп-П-етил (Фуроре супер) и всички останали хербициди от групата на балурицидите.