Растителна защита

Кои са симптомите на болестта изтощаване (снежна плесен) на зимните житни култури?

След стопяване на снежната покривка в посева се виждат хармани от повредени растения със сивожълт цвят. Върху загиналите листа се развива мицелът на почвени фитопатогени, който ги пронизва и свързва във вид на рехава или плътна покривка, често пъти с розов оттенък. Обикновено силно засегнатите растения загиват напълно и посевите се разреждат разпръснато или на хармани. При частични повреди най-младите листенца остават здрави и такива растения се развиват впоследствие слабо, изостават и дават по-малки класове и no-дребни или спарушени зърна.

Кои са причинителите на болестта изтощаване (снежна плесен) на зимните житни култури?

Причинители са неблагоприятните абиотични и биотични фактори. Изтощаването (снежната плесен) се наблюдава в края на зимата, след продължителна дебела снежна покривка върху силно израснали още от есента посеви. Под нея растенията дишат, но не фотосинтезират, вследствие на което те се изтощават, отслабват и се нападат от различни почвенообитаващи, слабо патогенни или сапрофитни гъби от родовете Fusarium, Sclerotinia и други. При нашите условия най-често срещан вид, който причинява снежната плесен е Fusarium nivale (Fries) Cesati от клас Deunteromycetes, разред Hyphales. Конидиите са c 1-3 септи, кифловидно извити, със средни размери. Половата форма е известна като Caloncetria graminicola Berk. et Brome. Перитециите са кафяви, сферични, съдържат асци с по осем аскоспори, които са с 2-3 септи , вретеновидни.

Борба с болестта изтощаване (снежна плесен) на зимните житни култури

При повредите от ниски температури по зимните житни растения се прилагат главно организационно стопански и агротенически мероприятия. От тях най-важно значение имат: избор на подходящо място; отглеждане на студоустойчиви сортове; извършване на сеитбата в оптимални срокове, върху добре подготвени и дренирани почви; въвеждане на научно-обосновани норми на торене, като се избягва едностранчивото използване на завишени норми азотни торове.