Растителна защита

Кои са симптомите на черната праховита главня по ечемика?

Външните признаци на болестта са много близки с тези на праховитата главня по ечемика, като се различава само по това, че образува сравнително по-сбити, тъмноканелени сори.

При изкласяването на растенията от влагалището на последния лист излиза напълно разрушен и превърнат в главнива маса клас. Споровата маса се разпрашва и разнася от вятъра, като остава да стърчи само голото вретено.

 

Кой е причинителят на черната праховита главня по ечемика?

Причинител е Ustilago nigra Tapke от клас Basidiomycetes, разред Ustilaginales. Телиоспорите са кълбовидни или леко удължени, дребни със светлокафява обвивка и дребни шипчета, разполо­жени по нея. По повърхността на здравитесемена телиоспорите запазват жизнеността си няколко години. При сеитба на такивасемена, успоредно с тях се развиват и телиоспорите, като образуват четириклетъчен базидии с пъпкуващи базидиоспори — споридии. След копулиране на последните се образува дикариотен мицел , който прониква през колеоптила във вегетационния връх. През пролетта, мицелът се развива дифузно и когато се образува класът, той го обхваща и разрушава напълно.

Патогенът се състои от различни по вирулентност раси и може да напада и други житни растения от род Elymus (Sitanion). Имунни са Avena brevis и Avena strigosa.